ΕΣΠΑ ΜΟΔΙΠ 2020-23

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Αναβάθμιση της Ποιότητας των ΑΕΙ για την Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη Λειτουργία τους – Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος», υλοποιεί με ίδια μέσα το Υποέργο: «Αναβάθμιση της ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.», με κωδικό έργου ΟΠΣ (MIS) 5093119.

Για την επίτευξη αυτών των σκοπών έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με την ΕΘΑΑΕ, διακριτά πακέτα εργασίας:

ΠΕ.1: Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και στους τρόπους εφαρμογής της.

ΠΕ.2: Αντικατάσταση παραδοσιακών και γραφειοκρατικών λειτουργιών με νέες αποτελεσματικές και αποδοτικές με την δημιουργία νέων εσωτερικών θεσμών, διαδικασιών και ροής εργασιών στο πλαίσιο της διοίκησης ποιότητας.

ΠΕ.3: Διοικητική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη έργου.

ΠΕ.4 Σχεδιασμός, παρακολούθηση και  αξιολόγηση έργου.

ΠΕ.5 Αυτοματοποιημένη συλλογή Δεδομένων.

Αναλυτικότερα:

ΠΕ.1: Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και στους τρόπους εφαρμογής της.

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΟΠΑ εκπαιδεύει την ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω διαδικτυακών μαθημάτων σε θέματα ποιότητας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Αναβάθμιση Ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη Λειτουργία του – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ", διοργανώνεται ένα σύνολο διαδικτυακών μαθημάτων για την εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού (ηγεσία Πανεπιστημίου, διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό, φοιτητές) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) σε γενικά και ειδικά θέματα διασφάλισης ποιότητας σχετικά με την εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Οργανισμού.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης (https://qa-training.aueb.gr/), όπου κάθε ομάδα συμμετεχόντων έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένη κατηγορία μαθημάτων.

Μετά την ολοκλήρωση των ενοτήτων θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας σε ηλεκτρονική μορφή.

ΠΕ.2: Αντικατάσταση παραδοσιακών και γραφειοκρατικών λειτουργιών με νέες αποτελεσματικές και αποδοτικές με την δημιουργία νέων εσωτερικών θεσμών, διαδικασιών και ροής εργασιών στο πλαίσιο της διοίκησης ποιότητας.

Στο πλαίσιο του πακέτου αυτού υλοποιείται η αναδιοργάνωση των εσωτερικών παραδοσιακών λειτουργιών του Ιδρύματος μέσω της κατάργησης αναποτελεσματικών διαδικασιών και της καθιέρωσης νέων συμβατών με τις ανάγκες του σύγχρονου μοντέλου διοίκησης ποιότητας στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ). Επιπλέον πραγματοποιείται η διαφοροποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών καθώς και η δημιουργία νέων για την κάλυψη πρόσθετων ακαδημαϊκών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου.

Η Yπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ ανέπτυξε και εφάρμοσε τη διαδικασία "Έρευνα ικανοποίησης προσωπικού".

Στο διάστημα 23 - 30.06.2023 διεξήχθη σχετική έρευνα στο διοικητικό προσωπικό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται εδώ Έρευνα_ικανοποίησης_διοικητικού_προσωπικού_2023.pdf

Στο διάστημα 06 - 13.11.2023 διεξήχθη σχετική έρευνα στο διδακτικό προσωπικό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται εδώ Έρευνα_ικανοποίησης_διδακτικού_προσωπικού_2023.pdf

ΠΕ.3: Διοικητική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη έργου.

Για την τεχνική υποστήριξη του έργου, αγοράστηκαν δύο φορητοί υπολογιστές, ένας σταθερός υπολογιστής, μία όθόνη υπολογιστή, ένας σαρωτής εγγράφων, ποντίκια, ηχεία και μία τσάντα μεταφοράς φορητού υπολογιστή.

ΠΕ.4 Σχεδιασμός, παρακολούθηση και  αξιολόγηση έργου.

New accordion content

ΠΕ.5 Αυτοματοποιημένη συλλογή Δεδομένων.

New accordion content