Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων Ο.Π.Α.

Όλα τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν υποβάλλει και κάποια έχουν ήδη επικαιροποιήσει Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης. Στον Πίνακα παρακάτω δίπλα σε κάθε τμήμα φαίνεται η ημερομηνία υποβολής της αντίστοιχης έκθεσης.

Τμήματα Υποβολή Έκθεσης / Επικαιροποίηση
ΔΕΟΣ 2010 Φεβρουάριος 2012
Πληροφορική Δεκέμβριος 2011
ΔΕΤ Φεβρουάριος 2009 / Σεπτέμβριος 2013
ΛΟΧΡΗ 2008 / 2009 / 2013
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Μάιος 2008
ΟΔΕ Νοέμβριος 2008 / Μάιος 2012
Οικονομικής Επιστήμης Σεπτέμβριος 2008 / Μάιος 2013
Στατιστικής Ιανουάριος 2012

Οι Εσωτερικές Εκθέσεις, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ, αναλύουν τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης
 2. Παρουσίαση του Τμήματος
 3. Προγράμματα Σπουδών
 4. Διδακτικό έργο
 5. Ερευνητικό έργο
 6. Σχέσεις με κοινωνικούς και πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς 
 7. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης
 8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές
 9. Συμπεράσματα
 10. Σχέδια βελτίωσης
 11. Πίνακες
 12. Παραρτήματα

Συχνές Ερωτήσεις Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης