Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ

Tο Πληροφοριακό Σύστημα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΟΠΑ αποσκοπεί στην συστηματική παρακολούθηση και βελτίωση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων των Τμημάτων και του Ιδρύματος μέσα από την καταχώρηση και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων αναφορικά με το έργο που επιτελεί το εκάστοτε τμήμα και το ίδρυμα. 

Στόχος του Πληροφοριακoύ Συστήματος είναι η συγκέντρωση όλων των στοιχείων αξιολόγησης των τμημάτων του Ο.Π.Α. σε μια κοινή βάση, με κεντρική διαχείριση από το γραφείο της ΜΟΔΙΠ. Για το λόγο αυτό στο ΠΣ της ΜΟΔΙΠ κάθε Τμήμα πραγματοποιεί ετήσια καταγραφή στοιχείων του Προσωπικού, των φοιτητών και των Προγραμμάτων Σπουδών του. Επιπλέον το ΠΣ παρέχει τη δυνατότητα εύκολης αποτύπωσης του Ερευνητικού Έργου του Τμήματος και των Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ. Το ΠΣ διαθέτει Αποθετήριο στο οποίο αναρτώνται οι Εσωτερικές Εκθέσεις των Τμημάτων.

Το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο που επιτρέπει την εξαγωγή δεικτών προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών. Παρέχει επίσης τη λειτουργία συμπλήρωσης του Απογραφικού Δελτίου Μέλους του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος. Σύντομα θα ολοκληρωθούν οι λειτουργίες που αφορούν στην επεξεργασία των ερωτηματολογίων αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας από τους φοιτητές και στην παραγωγή περιγραφικών στατιστικών για κάθε μάθημα.

 

Για σύνδεση στο Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής στοιχείων Εσωτερικών Εκθέσεων πατήστε ΕΔΩ.

Για σύνδεση στο Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής Ερευνητικού και Διδακτικού έργουπατήστε ΕΔΩ.

Προσοχή!

  • Η σύνδεση στο ΠΣ καταγραφής στοιχείων Εσωτερικών Εκθέσεων επιτρέπεται μόνο από τα τερματικά των Γραμματειών ΟΠΑ.
  • Η σύνδεση στο ΠΣ καταγραφής Ερευνητικού και Διδακτικού έργου επιτρέπεται μόνο από τερματικά που βρίσκονται στα γραφεία των Γραμματειών και στα γραφεία των μελών ΔΕΠ. Διαφορετικά η είσοδος γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση του Virtual Private Network (VPN).
  • Οδηγίες εγκατάστασης του VPN θα βρείτε στο εδώ