Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εφαρμόζει πολιτική ποιότητας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, της ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος με στόχο την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού και διοικητικού έργου και της γενικότερης λειτουργίας του.

Η πολιτική ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναθεωρήθηκε με την απόφαση της 1ης/15-9-2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος και είναι δημοσιευμένη στην κεντρική σελίδα στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://www.aueb.gr/el/content/politiki-diasfalisis-poiotitas