Εγχειρίδιο Ποιότητας

Η δομή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.)  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτυπώνεται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Ποιότητας  το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της 5ης/29-06-2018 συνεδρίασης της ΜΟΔΙΠ και την απόφαση της 16ης/05-07-2018 συνεδρίασης  της Συγκλήτου του Ιδρύματος.