Εκθέσεις Πιστοποίησης Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών

Το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) αποφάσισε τη χορήγηση πιστοποίησης για τα ακόλουθα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών(ΠΠΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών, κάνοντας δεκτές τις Έκθεσεις των  Επιτροπών Πιστοποίησης, βάσει των οποίων τα ΠΠΣ του Ιδρύματος συμμορφώνονται πλήρως (fully compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG). Τα κείμενα των τελικών εκθέσεων Πιστοποίησης είναι διαθέσιμα, ως ακολούθως: 

                            Εκθέσεις Πιστοποίησης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών - ΟΠΑ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ)  Διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης
Πληροφορικής  17-7-2019 έως 16-7-2023
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 17-7-2019 έως 16-7-2023
Οικονομικής Επιστήμης 17-7-2019 έως 16-7-2023
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 10-9-2019 έως 9-9-2023
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 10-9-2019 έως 9-9-2023