Εκθέσεις Πιστοποίησης Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και της πρώην Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), συμμορφώνονται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Ειδικότερα, τα οκτώ (8) ΠΠΣ του ΟΠΑ πιστοποιήθηκαν πετυχαίνοντας την υψηλότερη δυνατή βαθμολόγηση στην κλίμακα επίδοσης. Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη.

Εκθέσεις Πιστοποίησης  των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών - ΟΠΑ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ)  Διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης
Πληροφορικής  17-7-2019 έως 16-7-2023
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 17-7-2019 έως 16-7-2023
Οικονομικής Επιστήμης 17-7-2019 έως 16-7-2023
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 10-9-2019 έως 9-9-2023
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 10-9-2019 έως 9-9-2023
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  29-5-2020 έως 28-5-2024
Στατιστικής 29-5-2020 έως 28-5-2024
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 29-5-2020 έως 28-5-2024