Αξιολόγηση Μαθήματος/Διδασκαλίας

Η αξιολόγηση Μαθήματος/Διδασκαλίας αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και του διδακτικού έργου του ΟΠΑ. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολόγιου που έχει συνταχθεί για το σκοπό αυτό. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας συμπληρώνεται από τους φοιτητές τις τελευταίες εβδομάδες του εκάστοτε εξαμήνου.

  • Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17, θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από  2 έως 22 Μαΐου 2017.
    Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Οδηγίες οι οποίες έχουν συνταχθεί από το Γραφείο της ΜΟΔΙΠ του Ο.Π.Α.
    Η αξιολόγηση των ξενόγλωσσων μαθημάτων θα γίνει από τα Τμήματα, με την εξής ανάθεση: