Χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2019-20

H συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους προπτυχιακούς φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019-20, θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 25 Νοεμβρίου έως 13 Δεκεμβρίου 2019
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων εφαρμόζεται στην ελληνική έκδοση για τα μαθήματα των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και στην αγγλική έκδοση για τα προπτυχιακά μαθήματα-Erasmus.
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις αναλυτικές Οδηγίες, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από το Γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΟΠΑ.  

Επισυνάπτονται τα ερωτηματολόγια :

1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΠΣ (ελληνική  έκδοση)
2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΠΣ - ERASMUS (αγγλική έκδοση)