Εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2016-17

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17, θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από  2 έως 22 Μαΐου 2017.
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Οδηγίες οι οποίες έχουν συνταχθεί από το Γραφείο της ΜΟΔΙΠ του Ο.Π.Α.
Η αξιολόγηση των ξενόγλωσσων μαθημάτων θα γίνει από τα Τμήματα, με την εξής ανάθεση:

 • Γερμανική Γλώσσα ΙI: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
 • Γερμανική Γλώσσα ΙV: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
 • Γερμανική Γλώσσα VI: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
 • Γαλλική Γλώσσα ΙI: ΔΕΟΣ
 • Γαλλική Γλώσσα ΙV: ΔΕΟΣ
 • Γαλλική Γλώσσα VI: ΔΕΤ
 • Αγγλική Γλώσσα II: ΛΟΧΡΗ
 • Αγγλική Γλώσσα ΙV: ΛΟΧΡΗ
 • Αγγλική Γλώσσα VI (ΟΔΕ): ΟΔΕ
 • Αγγλική Γλώσσα VI (Μ&Ε): Μ&Ε
 • Αγγλική Γλώσσα VΙ (ΟΙΚ, ΔΕΟΣ, ΛΟΧΡΗ): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
 • Αγγλική Γλώσσα VΙ (ΠΛΗP,ΣΤΑΤ, ΔΕΤ): ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2016-17) 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Στατιστικής
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης ο υπεύθυνος συλλογής των ερωτηματολογίων κάθε Τμήματος, οφείλει να προσκομίσει στο γραφείο της ΜΟΔΙΠ τους σφραγισμένους με τα ερωτηματολόγια φακέλους, υπογεγραμμένους και να έχει φροντίσει ώστε να αναγράφονται σε αυτούς τα εξής στοιχεία : 1) τίτλος του μαθήματος και διδάσκοντας που αξιολογήθηκε, 2) ημερομηνία και αίθουσα στην οποία πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση καθώς και 3) τον ακριβή αριθμό των ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν.