Εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2017-18

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους προπτυχιακούς φοιτητές για το εαρινό  εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18, θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 23 Απριλίου έως 11 Μαΐου 2018

Σε εφαρμογή της απόφασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ (9η συνεδρίαση 8-3-2018), από το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2017-18, παράλληλα με την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας των προπτυχιακών μαθημάτων (ελληνική έκδοση) θα λάβει χώρα και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας των προπτυχιακών μαθήματων-Erasmus (αγγλική έκδοση).

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις αναλυτικές Οδηγίες, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από το γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΟΠΑ.  

Τέλος, η αξιολόγηση των προπτυχιακών μαθημάτων ξένης γλώσσας θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την ακόλουθη ανάθεση:

 • Γερμανική Γλώσσα ΙΙ: ΔΕΟΣ  
 • Γερμανική Γλώσσα ΙV: ΔΕΟΣ 
 • Γερμανική Γλώσσα VI: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • Γαλλική Γλώσσα ΙI: Μ&Ε
 • Γαλλική Γλώσσα ΙV: ΔΕΤ
 • Γαλλική Γλώσσα VI: ΔΕΤ
 • Αγγλική Γλώσσα II: ΛΟΧΡΗ
 • Αγγλική Γλώσσα ΙV: ΛΟΧΡΗ
 • Αγγλική Γλώσσα VI (ΟΔΕ): ΟΔΕ
 • Αγγλική Γλώσσα VI (Μ&Ε): Μ&Ε
 • Αγγλική Γλώσσα VI (ΔΕΟΣ, ΟΙΚ, ΛΟΧΡΗ): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 • Αγγλική Γλώσσα VI (ΔΕΤ, ΠΛΗP, ΣΤΑΤ): ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα ερωτηματολόγια :
1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΠΣ (ελληνική  έκδοση)
2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΠΣ - ERASMUS (αγγλική έκδοση)