Εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2015-16

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από  9 έως 27 Μαΐου 2016.

Η αξιολόγηση πραγματοπείται σύμφωνα με τις Οδηγίες οι οποίες έχουν συνταχθεί από το Γραφείο της ΜΟΔΙΠ του Ο.Π.Α.

Η αξιολόγηση των ξενόγλωσσσων μαθημάτων θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα:

ΜΑΘΗΜΑ Ανάθεση αξιολόγησης μαθήματος από Τμήμα:
Γερμανική Γλώσσα ΙI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Γερμανική Γλώσσα ΙV ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Γερμανική Γλώσσα VI ΔΕΟΣ
Γαλλική Γλώσσα ΙI ΔΕΟΣ
Γαλλική Γλώσσα ΙV Μ&Ε
Γαλλική Γλώσσα VI ΔΕΤ
Αγγλική Γλώσσα II ΛΟΧΡΗ
Αγγλική Γλώσσα ΙV ΛΟΧΡΗ
Αγγλική Γλώσσα VI (ΟΔΕ) ΟΔΕ
Αγγλική Γλώσσα VI (Μ&Ε) Μ&Ε
Αγγλική Γλώσσα VΙ (ΟΙΚ, ΔΕΟΣ, ΛΟΧΡΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Αγγλική Γλώσσα VΙ (ΠΛΗP,ΣΤΑΤ, ΔΕΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2015-16)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης ο υπεύθυνος συλλογής των ερωτηματολογίων κάθε Τμήματος, οφείλει να προσκομίσει στο γραφείο της ΜΟΔΙΠ τους σφραγισμένους με τα ερωτητματολόγια φακέλους, υπογεγραμμένους και να έχει φροντίσει ώστε να αναγράφονται σε αυτούς τα εξής στοιχεία :1) τίτλος του μαθήματος που αξιολογήθηκε, 2) ημερομηνία και αίθουσα στην οποία πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση καθώς και 3) τον ακριβή αριθμό των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν.