Προκηρύξεις Διδακτικού Προσωπικού

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

23-04-2024 id: 4327

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις  25 Ιουνίου 2024.

13-10-2023 id: 4129

Προκήρυξης μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του τμήματος ΔΕΟΣ , στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική.»

30-03-2023 id: 3874

Προκήρυξης μίας θέσης μέλους ΔΕΠ  του τμήματος ΔΕΟΣ, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας  ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου.»

03-03-2022 id: 3351

Διαδικασία μονιμοποίησης κ. Ρουμανιά Κωνσταντίνου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό  αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση Πολιτικών Θεσμών.»

20-04-2021 id: 2921

Διαδικασία μονιμοποίησης κ. Καμμά Παντελή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική».

21-12-2020 id: 2700

Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή 1ης Βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική»

28-07-2020 id: 2450

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης λήγει στις 28 Σετπεμβρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν  αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)

27-05-2020 id: 2316

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 27 Ιουλίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, τηλέφωνο : 210-8203 107, e-mail: kellyzac@aueb.gr.

27-05-2020 id: 2315

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 27 Ιουλίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, τηλέφωνο : 210-8203 107, e-mail: kellyzac@aueb.gr.

07-05-2020 id: 2281

Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή Α’ Βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά», σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης 2271/03.12.2019 (τεύχος Γ’).

15-04-2020 id: 2266

Διαδικασία πλήρωσης θέσης  Καθηγητή Α’ Βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο  «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.», σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης 2271/03.12.2019 τεύχος Γ’.

13-12-2019 id: 2060

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν  αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη  Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών,  τηλέφωνο : 210-8203 107, e-mail: kellyzac@aueb.gr

 

13-12-2019 id: 2059

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν  αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, τηλέφωνο : 210-8203 107, e-mail: kellyzac@aueb.gr

11-07-2019 id: 1791

Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή Α’ Βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική», σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης: 76/31.01.2019, τ. Γ’.

31-05-2019 id: 1733

Διαδικασία πλήρωσης θέσης  Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική», (ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ), σύμφωνα με τα ΦΕΚ προκήρυξης: 212/02.03.2018 τ. Γ’ και ΦΕΚ 440/24.04.2018.

21-02-2019 id: 1540

Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή Α’ Βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Χρηματοδοτική» σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης: 1034/18.09.2018 τ. Γ’

11-02-2019 id: 1524

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 11 Απριλίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, τηλέφωνο 210-8203 107, e-mail: kellyzac@aueb.gr.

28-09-2018 id: 1215

Διαδικασία πλήρωσης θέσης  Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική», σύμφωνα με τα ΦΕΚ προκήρυξης: 212/02.03.2018 τ. Γ ’ και ΦΕΚ 440/24.04.2018

26-09-2018 id: 1206

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις  26 Νοεμβρίου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, τηλέφωνο 210-8203 107, e-mail: kellyzac@aueb.gr.

29-05-2018 id: 994

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση Πολιτικών Θεσμών», σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 1148/15-11-2017 τ. Γ’.

09-03-2018 id: 791
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις  9 Μαΐου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, τηλ. 210-8203 107, e-mail: kellyzac@aueb.gr.
22-01-2018 id: 667
Διαδικασία πλήρωσης θέσης  Καθηγητή  στη βαθμίδα του Αναπληρωτή  Καθηγητή , στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Ανάλυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών», του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.
22-01-2018 id: 666
Διαδικασία πλήρωσης θέσης  Καθηγητή   στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Ανάλυση», του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών  Οικονομικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.
23-11-2017 id: 541
Στο ΦΕΚ 1148/15-11-2017 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 7080/02-11-2017 προκήρυξη της θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 23 Ιανουαρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, τηλ. 210-8203 107, e-mail: kellyzac@aueb.gr.  
25-08-2017 id: 339

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Ανάλυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών", σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης: 804/21-8-2017, τ.Γ'.

10-04-2017 id: 158

Διαδικασίας πλήρωσης  μίας (1) θέσης Επίκουρου  Καθηγητή   με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης:   914/27-9-2016 τ. Γ

24-11-2016 id: 3002

Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή Α' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις Οικονομικές της Πολιτικές της Ε.Ε.» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών , σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 281/24-3-2016 τ. Γ'

06-10-2016 id: 2839

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 6 Δεκεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, τηλ. 2108203107, e-mail: kellyzac@aueb.gr.

22-07-2016 id: 2780

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 21 Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, τηλ. 210-8203 107, e-mail: kellyzac@aueb.gr.

02-04-2015 id: 2186

Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική" του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 829/1-7-2014 τ. Γ'.

16-09-2008 id: 286

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 10 Νοεμβρίου 2008. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 210-8203107

04-09-2008 id: 275

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 3 Νοεμβρίου 2008. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 210-8203107

05-11-2007 id: 23

Στo ΦΕΚ 829/18-10-2007 (Τεύχος Γ) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της  παρακάτω θέσης  Δ.Ε.Π για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

14-09-2007 id: 33

Στo Φ.Ε.Κ 620/17-8-2007 (Τεύχος Γ) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δ.Ε.Π για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: