Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομικά με έμφαση στην Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική" για το Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ.

id: 
33

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ   ΔΕΠ

Στo Φ.Ε.Κ  620/17-8-2007 (Τεύχος Γ) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της  παρακάτω θέσης  Δ.Ε.Π για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

- Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο  «Οικονομικά  με έμφαση  στην Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική »

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 14 Νοεμβρίου 2007.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στο τηλέφωνο 210-8203107.

Αθήνα,  14 Σεπτεμβρίου  2007

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  Π. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ

Προς τις Εφημερίδες:

ΒΗΜΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΘΝΟΣ,

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΥΡΙΑΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

ΓΝΩΜΗ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ,

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ,

ΧΑΝΙΩΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ,

ΕΜΠΡΟΣ (Μυτιλήνη), ΕΛΕΥΘΕΡIA  (ΚΕΡΚΥΡΑ), ΘΕΣΣΑΛΙΑ,

ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΘΑΡΡΟΣ (Κοζάνη)

με την  παράκληση να δημοσιεύσουν την παρούσα όπως

έχει μία φορά το αργότερο μέχρι και 24 Σεπτεμβρίου 2007.

               Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου  2007

                    Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

      Καθηγητής ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  Π. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ