Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική"

id: 
2186

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική"

ΦΕΚ προκήρυξης: 829/1-7-2014 τ. Γ'

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 8-9-2014

Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης για συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής: 14/10/2014

Επταμελής Επιτροπή Επιλογής

Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή

Γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική"

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα-Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο ΦΕΚ διορισμού Βιογραφικό
1. Ντέμος Αντώνιος,
Καθηγητής
ΔΕΟΣ/ΟΠΑ Διεθνής Χρηματοδοτική

Και Τραπεζική

1331/17-12-2012

τ. Γ'

http://deos.aueb.gr/
2. Σκούρας Σπυρίδων,

Αν.Καθηγητής

ΔΕΟΣ/ΟΠΑ Διεθνής Χρηματοδοτική 1034/25-9-2012

τ. Γ'

http://deos.aueb.gr/
3. Τζαβαλής Ηλίας,

Καθηγητής

Οικ.Επιστήμης/
ΟΠΑ
Οικονομική
Θεωρία με

Έμφαση στη Χρηματοοικ.

Οικονομετρία

41/25-2-2005 τ.ΝΠΔΔ http://www.loxri.aueb.gr/
4. Γεωργούτσος

Δημηριος,
Καθηγητής

Λογ.&Χρηματ./
ΟΠΑ
Χρηματοικονομική 112/18-2-2010

τ. Γ'

http://www.loxri.aueb.gr/
5. Σκιαδόπουλος

Γεώργιος,
Αν.Καθηγητής

Χρηματ. Και Τραπ.

Διοικητικής, Παν/μιο

Πειραιά

Χρηματοοικονομικά

Παράγωγα

466/τ.Γ'/7-6-2010 http://web.xrh.unipi.gr/faculty/gskiadopoulos/
6. Συμεωνίδης Σπυρίδων,

Αν.Καθηγητής

Οικονομικών Επιστημών

Παν/μιο Ιωαννίνων

Αγορές Χρήματος και

Κεφαλαίου

763/14-8-08

τ. Γ

http://www.econ.uoi.
gr/index.php
?option=com_content
&view=article
&id=119%3A2011
-09-10-15-20
-08&catid=2%
7. Karanasos Menelaos,

Professor

Brunel University Economics and Finance http://www.mkaranasos.
com/


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ίδρυμα-Τμήμα

Γνωστικό Αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό

1.

Επίσκοπος Αθανάσιος,

Αν.Καθηγητής

Λογ.&Χρηματ.

/ΟΠΑ

Χρηματοικονομική 237/7-10-2004

τ.Ν.Π.Δ.Δ

http://www.loxri.aueb.gr/

2.

Δράκος Κωνσταντίνος,

Αν.Καθηγητής

Λογ.&Χρηματ.

/ΟΠΑ

Χρηματοοικονομική 1196 /8-11-2012 τ.Γ'

http://www.loxri.aueb.gr/

3.

Σπύρου Σπυρίδων,

Αν. Καθηγητής

Λογ.&Χρηματ.

/ΟΠΑ

Χρηματοοικονομική 383/16-6-2011

τ.Γ

http://www.loxri.aueb.gr/

4.

Διαμάντης Παναγιώτης,

Καθηγητής

Οργ.&Διοικ.Επιχ

ΟΠΑ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση 470/20-5-2008

τ. Γ'

http://www.ode.aueb.gr/

5.

Μαλλιαρόπουλος

Δημήτριος, Καθηγητής

Χρηματ. και

Τραπεζικής

Διοικητικής,

Πανεπιστήμιο

Πειραιά

Μάκρο-Χρηματοοικονομική 504/τ.Γ/

27-12-2006

http://web.xrh.unipi.gr/cv/cv_gr/Malliaropulos_Cgggr.pdf

6.

Πιττής Νικήτας,

Καθηγητής

Χρηματ. και

Τραπεζικής

Διοικητικής,

Πανεπιστήμιο

Πειραιά

Χρηματοοικονομική

Οικονομετρία

241/τΝΠΔΔ

/8-10-2004

web.xrh.unipi.gr/faculty/pittis

7.

Charitou Andreas,

Professor

University

of Cyprus

Accounting and Finance http://ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/charitouΟνοματεπώνυμα υποψηφίων: κ Ν. Τοπάλογλου

Ημερομηνία Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για ορισμό προέδρου επταμελούς

και δύο αξιολογητών: 2/2/2015

Ημερομηνία συνεδρίασης Επταμελούς για εκλογή υποψηφίου: 31/3/2015

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Ν. Τοπάλογλου

Αριθμός παρόντων μελών επταμελούς: επτά (7)

Αριθμός απόντων μελών επταμελούς : ---

Σύνολο θετικών ψήφων: επτά (7)