Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.»

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:   APP 13751

Aριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.:    7675/11.12.2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ   ΔΕΠ
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

 

Ανακοινώνεται ότι, στο ΦΕΚ 2271/03.12.2019 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η  υπ΄αριθμ.  5128/26.07.2019  προκήρυξη της παρακάτω θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας, για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή  Πρώτης Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις  Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.»

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν  αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, τηλέφωνο : 2108203107, e-mail: kellyzac@aueb.gr.

 

Αθήνα,   11 Δεκεμβρίου  2019
 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
*
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας

 

ID: 
2059