Ανάδειξη Μελών Συμβουλίου Διοίκησης και Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκλογή Πρύτανη και ορισμός τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 717/Υ.Ο.Δ.Δ./15.07.2024)

Αποτελέσματα ανάδειξης Πρύτανη, Συμβουλίου Διοίκησης και Αντιπρυτάνεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαπιστωτική Πράξη Πρύτανη εκλογής νέου Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ανάδειξη Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 2024

 

Υποψήφιος Πρύτανης

Βασίλειος Βασδέκης, Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής

Προτεινόμενο Σχέδιο Ανάπτυξης 2024-2028

Κατάλογος Προτεινόμενων Αντιπρυτάνεων και Σχετικών Τομέων Ευθύνης

 

Απόφαση Πρύτανη περί ορισμού Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας για το αξίωμα του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Νομοθετικές Διατάξεις περί Πρύτανη

Άρθρο 11 Νόμος 4957/2022 Διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη

Άρθρο 12 Νόμος 4957/2022 Αντιπρυτάνεις

Άρθρο 15 Νόμος 4957/2022 Αρμοδιότητες Πρύτανη

 

 

 

Ανάδειξη Μελών Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 2024

 

Διαπιστωτική Πράξη Πρύτανη Συγκρότησης Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 603, Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., 13.6.2024)

 

Εσωτερικά Μέλη

Πρακτικό Καταμέτρησης Ψήφων Εκλογής Εσωτερικών Μελών Συμβουλίου Διοίκησης του ΟΠΑ

Τελικό Πρακτικό Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής εκλογής εσωτερικών μελών Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επικύρωση από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του εκλογικού καταλόγου για τις εκλογές ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων

Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των Εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ονομαστικός εκλογικός κατάλογος μελών ΔΕΠ του ΟΠΑ για εκλογή εσωτερικών μελών Συμβουλίου Διοίκησης (αρχείο pdf)

Προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΟΠΑ

Υπόδειγμα Αίτησης Εσωτερικού Μέλους

Εξωτερικά Μέλη

Πρακτικό εκλογής για την ανάδειξη εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εxtension of the deadline for the International Open Call for the Designation of Five Governing Council External Members at Athens University of Economics and Business

Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΟΠΑ
International Open Call for the designation of five Governing Council external members at Athens University of Economics and Business

Υπόδειγμα Αίτησης Εξωτερικού Μέλους

Application Form - External Member 

 

Νομοθετικές Διατάξεις περί Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 13 Νόμος 4957/2022 Οργάνωση και λειτουργία του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 14 Νόμος 4957/2022, Αρμοδιότητες Συμβουλίου ∆ιοίκησης

Άρθρο 8 Νόμος 4957/2022, Συμβούλιο ∆ιοίκησης

Άρθρο 9 Νόμος 4957/2022, ∆ιαδικασία εκλογής εσωτερικών μελών του Συμβουλίου ∆ιοίκησης

Άρθρο 10 Νόμος 4957/2022, ∆ιαδικασία εκλογής εξωτερικών μελών του Συμβουλίου ∆ιοίκησης

Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θέματα σχετικά με την εφαρμογή της ταξινομικής ψήφου.

Διαδικασία εκλογής των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

 

ID: 
4275

Τελευταία ενημέρωση: 16-07-2024