Προστασία Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις Ενωσιακού Δικαίου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ -

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1937 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 (L 305)

 

Σύμφωνα με τον Ν. 4990/2022 (ΦΕΚ 210/Α΄/11.11.2022) «Προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις διατάξεων του ενωσιακού δικαίου και η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής καταγγελιών για παραβιάσεις του Ενωσιακού Δικαίου σε μια σειρά τομέων, όπως (ενδεικτικά):

α) Δημόσιων συμβάσεων

β) Προστασίας του περιβάλλοντος

γ) Δημόσιας υγείας

δ) Προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών 

 

Οι αναφορές υποβάλλονται στην Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Έλενα Κρομμυδάκη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Διοικητικού (Απόφαση Πρύτανη: 10517/19.06.2023, ΑΔΑ: 6ΞΦ3469Β4Μ-Ζ34).

 

Οι αναφορές δύνανται να είναι:

  • Ανώνυμες ή Επώνυμες
  • Εσωτερικές ή Εξωτερικές
  • Προφορικές ή Γραπτές

 

Α) Οι προφορικές αναφορές είναι δυνατόν να υποβληθούν:

  • Mέσω τηλεφώνου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108203286).
  • Μέσω προσωπικής συνάντησης με την Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.), εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, κατόπιν αίτησης του/της αναφέροντος/ουσας.

Β) Οι γραπτές αναφορές είναι δυνατό να υποβληθούν:

  • Είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση yppa@aueb.gr, με αποδέκτη την Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.).
  • Είτε ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 10434 Αθήνα Αττικής, με την ένδειξη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ και υπόψη της Υπεύθυνης Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ID: 
4127

Τελευταία ενημέρωση: 12-10-2023