Κατάθεση δικαιολογητικών επιτυχόντων πανελλαδικών εξετάσεων 2017 για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2017

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ
 
Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr είναι απαραίτητο να προσέλθουν στο ΟΠΑ με την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, προκειμένου να γίνει ταυτοπροσωπία και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους, προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Δευτέρα 25/09/2017 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Δευτέρα 25/09/2017 και ώρα 11:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τρίτη 26/09/2017 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τρίτη 26/09/2017 και ώρα 11:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Τετάρτη 27/09/2017 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τετάρτη 27/09/2017 και ώρα 11:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πέμπτη 28/09/2017 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πέμπτη 28/09/2017 και ώρα 11:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου
 
Σημείωση:
Αμφιθέατρο Αντωνιάδου, κεντρικό κτήριο ΟΠΑ, πτέρυγα Αντωνιάδου, 1ος όροφος
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.
  • Τρεις (3) όμοιες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας.

 
Σε περίπτωση που οι εγγραφέντες έχουν προβεί σε διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ θα πρέπει να προσκομίσουν και τη σχετική βεβαίωση από το ΚΕΠ.
 
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομιστεί εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
 
Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας των επιτυχόντων ή νομίμως εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων τις ημέρες και τις ώρες που αναφέρονται παραπάνω για κάθε Τμήμα, θα πρέπει τα ανωτέρω δικαιολογητικά να προσκομιστούν στην Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής των Γραμματειών δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-1400, Παρασκευή 11:00-13:00 μέχρι και την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017.
 
Αν είναι αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, η εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής πρέπει να είναι επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής.
 
Σημείωση:
Πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους δωρεάν σίτισης - δωρεάν στέγασης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.
ΣΙΤΙΣΗ:   https://www.aueb.gr/el/node/336
ΣΤΕΓΑΣΗ: https://www.aueb.gr/el/node/335

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ID: 
387

Τελευταία ενημέρωση: 20-09-2017