Ιδρύσεις / Επανιδρύσεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΙΔΡΥΣΕΙΣ/ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017)

 

Στην ενότητα αυτή, θα αναρτώνται οι ιδρυτικές πράξεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών βάσει του ν. 4485/2017.

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

     

    ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

    ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

    ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ