Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές από 09.10 έως 13.10.2023

Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές από 09.10 έως 13.10.2023

 

Οι εισαγόμενοι με την ειδική κατηγορία Πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, εγγράφονται, από 09.10 έως 13.10.2023.

Η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος  εισαγωγής τους  είτε με φυσική παρουσία κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής των Γραμματειών, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), είτε με ταχυδρομική αποστολή, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστοτόπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.

 Οι επιτυχόντες υποβάλλουν:

  • Αίτηση εγγραφής
  • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
4117

Τελευταία ενημέρωση: 05-10-2023