Διευκρινήσεις επί της με Αρ. Πρωτ.327/26-1-2021 Διακήρυξης του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των Ορίων 213/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008050055, α/α ΕΣΗΔΗΣ 95562)

Διευκρινήσεις επί της με Αρ. Πρωτ.327/26-1-2021 Διακήρυξης του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των Ορίων 213/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008050055, α/α ΕΣΗΔΗΣ 95562) για την «Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών» https://aueb.gr/el/content/diakiryxi-no-2132021-ilektronikoy-dimosioy-diethnoys-anoiktoy-diagonismoy-gia-tin-anadeixi

 

ID: 
2815
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 23-02-2021