Ανακοίνωση αποτελεσμάτων χορήγησης υποτροφιών ακαδ. έτους 2019-20 από το Κ.Α.Δ. "Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου"

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 16ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 10/06/2021, καταρτίστηκε ο τελικός αξιολογικός πίνακας επιλεγέντων και αποφασίστηκε η χορήγηση υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020 από το Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου» στους κ.κ.:

Ιμαντέ Ηλίας

Μπεντάι Άλεξ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της επιλογής δύνανται να υποβληθούν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ.

 

Αθήνα, 02 Ιουλίου 2021

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

*

Καθ. Βλάσιος Σταθακόπουλος

 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Εταιρίας.

 

ID: 
3073

Τελευταία ενημέρωση: 02-07-2021