Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14

id: 
1838

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες των Τμημάτων του, ενδιαφέρεται να προσλάβει, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό βάσει της παραγράφου 10, του άρθρου 39 του Ν.4186/2013, για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και σχετικού Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, καλούνται να καταθέσουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πατησίων 76, Κεντρικό Κτίριο, 104 34 Αθήνα, ώρες 07:30-14:30), σε τρία αντίτυπα, μέχρι και την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:


α) αίτηση

β) βιογραφικό σημείωμα

γ) επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται

δ) υπόμνημα εργασιών

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Σημειώνεται ότι το ποσό της αμοιβής του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, όπως ορίζει ο Νόμος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου: 210-8203 244 και 210-8203 268.

 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2013
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
Καθηγητής