Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Στατιστικής για το Ακαδ. Έτος 2014-2015

id: 
2057

Αθήνα, 16/05/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Στατιστικής
για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16.12.2013 τ.Β'), το ποσοστό των κατατασσόμενων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Η Συνέλευση του Τμήματος (συνεδρίαση της 14/5/2014) αποφάσισε ότι οι κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Στατιστικής για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα γίνουν με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα:

 • Εισαγωγή στις Πιθανότητες
 • Εισαγωγή στη Στατιστική
 • Μαθηματικός Λογισμός Ι

Η κατάταξη γίνεται στο Α΄ εξάμηνο σε όλες τις περιπτώσεις. Στους επιτυχόντες θα αναγνωριστούν τα ανωτέρω εξεταζόμενα μαθήματα.

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εισαγωγή στις Πιθανότητες Η εισαγωγή και κατανόηση των βασικών εννοιών των πιθανοτήτων με έμφαση στις εφαρμογές τους. Τυχαία πειράματα, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενο, γεγονός, ορισμοί και φυσική ερμηνεία της πιθανότητας, η πιθανότητα ως μέτρο, αξιώματα πιθανοτήτων, ιδιότητες πιθανοτήτων, ανεξάρτητα ενδεχόμενα, το θεώρημα του Bayes, τυχαία μεταβλητή, συνάρτηση πιθανότητας, κατανομή πιθανότητας, ροπές, εκατοστιαία σημεία, διακριτές και συνεχείς κατανομές, κατανομές Poisson, διωνυμική, γεωμετρική, αρνητική διωνυμική, κανονική, ομοιόμορφη, εκθετική.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • «Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων», Hoel P., Port S., Stone C., ISBN: 978-960-524-156-8, ITE Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης, 2009.
 • Πιθανότητες και Στοιχεία Στοχαστικών Ανελίξεων», Ε.Ξεκαλάκη, Ι.Πανάρετος, ISBN: 960-85439-1-6

Εισαγωγή στη Στατιστική
Παρουσίαση των περιγραφικών μεθόδων της Στατιστικής για την σύνοψη, παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων. Εισαγωγή στα βασικά προβλήματα της Στατιστικής, μορφές και είδη δεδομένων, οι βασικές έννοιες της Στατιστικής, ο ρόλος των Στατιστικών τεχνικών για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων, τρόποι συλλογής στοιχείων, στατιστικός τρόπος σκέψης για διαδικασίες λήψης αποφάσεων, χάρτες ροής, εισαγωγή στο σχεδιασμό και ανάλυση πειραμάτων, χρήση των υπολογιστών στη στατιστική ανάλυση: τα στατιστικά πακέτα MINITAB και SPSS. Περιγραφή δεδομένων με γραφικές μεθόδους, αριθμητική περιγραφή δεδομένων. Συσχέτιση, παλινδρόμηση. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Εισαγωγή στις χρονολογικές σειρές.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • «Περιγραφική Στατιστική», Δημητριάδης Ευστάθιος, ISBN: 978-960-218-259-8, Εκδόσεις Κριτική, 2002.
 • «Στατιστικές Εφαρμογές με SPSS 17.0 και LISREL 8.7», Δημητριάδης Ευστάθιος, ISBN: 978-960-218-697-8, Εκδόσεις Κριτική, 2010.

Μαθηματικός Λογισμός Ι Αξιωματική θεμελίωση του συστήματος των πραγματικών αριθμών. Αξιώματα πεδίου και διάταξης, το αξίωμα του ελαχίστου άνω φράγματος και η Αρχιμήδεια ιδιότητα. Μονότονες και φραγμένες πραγματικές συναρτήσεις, συνέχεια πραγματικής συνάρτησης, θεώρημα Bolzano, και θεώρημα ενδιάμεσης τιμής, θεώρημα ακραίας τιμής, ομοιόμορφη συνέχεια. Στοιχεία θεωρίας συνόλων, το σύστημα των πραγματικών αριθμών. Παράγωγος συνάρτησης, λογισμός παραγώγων και παράγωγοι ανώτερης τάξης, θεωρήματα Rolle, Μέσης Τιμής, και L'Hospital, τοπικά ακρότατα. Το ολοκλήρωμα Riemann, ιδιότητες ολοκληρώματος (προθετικότητα, τριγωνική ανισότητα, γραμμικότητα), συνέχεια και Παραγωγισιμότητα, ολοκλήρωμα στα σημεία συνέχειας της ολοκληρώσιμης συνάρτησης, ολοκληρωσιμότητα συνεχών συναρτήσεων, θεώρημα μέσης τιμής, αόριστο ολοκλήρωμα συνάρτησης, θεμελιώδες θεώρημα ολοκληρωτικού λογισμού. Τεχνικές ολοκλήρωσης (αλλαγή μεταβλητής, ολοκλήρωση κατά παράγοντες, κλπ.), ο λογάριθμος και η εκθετική συνάρτηση, γενικευμένα ολοκληρώματα, παραδείγματα και εφαρμογές. Υποσύνολα του R, σημεία συσσώρευσης, ακολουθίες πραγματικών αριθμών, μονότονες ακολουθίες, υπακολουθίες και κριτήριο σύγκλισης Cauchy, θεώρημα Bolzano-Weierstrass, θεωρήματα σύγκλισης ακολουθιών. Σειρές πραγματικών αριθμών, σειρές με θετικούς όρους, κριτήρια σύγκλισης και απόλυτης σύγκλισης σειρών.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • «Γενικά Μαθηματικά - Απειροστικός Λογισμός» τόμος Ι, Αθανασιάδης Χ.Ε., Γιαννακούλιας Ε., Γιωτόπουλος Σ.Χ., ISBN: 978-960-266-248-9, Εκδόσεις Συμμετρία, 2009.
 • «Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός», Spivak Michael, ISBN: 978-960-524-302-9, ITE Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης, 2010.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι όλων των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2014.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από τη γραμματεία)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. (Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου).
 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Για τους πτυχιούχους εξωτερικού: Συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση.

 

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος Στατιστικής