Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το Ακαδ. Έτος 2013-2014

id: 
1896

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το Ακαδ. Έτος 2013-2014

Η ύλη και η προτεινόμενη βιβλιογραφία για τα εξεταζόμενα μαθήματα έχει ως εξής:

Μαθηματικός λογισμός σε Επιχειρησιακά Προβλήματα

1. "Εφαρμογές Μαθηματικού Λογισμού σε Επιχειρησιακά και Οικονομικά Προβλήματα", Ε.Γ. Καβουσανός, Εκδόσεις Μπένου, 2006. Ύλη: Όλα τα κεφάλαια

2. "Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά - Θεωρία και Εφαρμογές", Τόμος Α' και Β', Α.Π. Ξεπαπαδέας, Εκδόσεις Gutenberg, 2007. Ύλη: Όλα τα κεφάλαια του Τόμου Α' και από τον Τόμο Β': 1, 2, 4 και 6.1, 6.2, 6.3

3. Strang, G., "Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές", Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2008. Ύλη: Κεφ. 1 (πλην παραγράφου 1.7), Κεφ. 2 (πλην παραγράφου 2.5), Κεφ. 3 (πλην παραγράφου 3.5), Κεφ. 4 (ολόκληρο) και Κεφ. 5 (πλην παραγράφων 5.5 - 5.6)

Προτεινόμενη βιβλιογραφία για την ύλη του μαθήματος:

 • Ξεπαπαδέας, Α. Π., (2007), Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά: Θεωρία και Εφαρμογές, τόμοι Α' και Β', εκδόσεις Gutenberg
 • Strang, G., (2008), Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 • Καβουσανός, Ε. Γ., (2006), Εφαρμογές Μαθηματικού Λογισμού σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα: Παρουσίαση με Χρήση Excel, Εκδόσεις Γ. Μπένου

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεμάτων σχετικών με τους λογαριασμούς του Ισολογισμού, ιδιαίτερα του Ενεργητικού και των συναφών λογαριασμών της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται πρακτικά θέματα αποτίμησης των διαφόρων στοιχείων του Ενεργητικού καθώς και συνδεσμολογίας των λογαριασμών του Ενεργητικού με αυτούς της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, χωρίς να αγνοείται η θεωρητική αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών και των προβλημάτων που ανακύπτουν. Έμφαση επίσης δίνεται στην παρουσίαση των διαφόρων πληροφοριών στις Λογιστικές Καταστάσεις και την πληρέστερη αξιοποίηση από τους χρήστες τους. Η παιδαγωγική προσέγγιση των διαφόρων θεμάτων βασίζεται τόσο στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, χωρίς να παραλείπεται η παρουσίαση πρακτικών, οι οποίες θεωρούνται γενικά αποδεκτές στη διεθνή βιβλιογραφία. Τα θέματα που καλύπτονται είναι τα εξής:

 • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές
 • Ο Ισολογισμός
 • Ενσώματα και Ασώματα Πάγια
 • Συμμετοχές & Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
 • Αποθέματα
 • Απαιτήσεις
 • Χρεόγραφα
 • Διαθέσιμα
 • Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού
 • Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
 • Εγγραφές Προσδιορισμού Αποτελέσματος
 • Λογαριασμοί Τάξεως

Προτεινόμενη βιβλιογραφία για την ύλη του μαθήματος:

 • Απ. Μπάλλας, Δ. Χέβας, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Γ. Μπένου
 • Α. Παπάς, Χρηματοοικονομική Λογιστική. Θεωρητικά & Πρακτικά Θέματα, Τόμος Β', Εκδόσεις Γ. Μπένου (2007)
 • Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή, Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Rosili (2005)

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

 1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
  • Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική διοίκηση των επιχειρήσεων:
  • Οικονομική διεύθυνση και οι αρμοδιότητές της. Στόχοι της επιχείρησης (μεγιστοποίηση του πλούτου, έναντι κερδών). Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική διακυβέρνηση, το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης. Το οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης, υπόσταση της επιχείρησης και συνέπειές της, θέματα φορολογίας
  • Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός και μελλοντικές λογιστικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, ταμειακές ροές)
  • Οριζόντια και Κάθετη Ανάλυση των χρηματοοικονομικών / λογιστικών καταστάσεων και ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών (δείκτες κερδοφορίας, αποδοτικότητας, ρευστότητας, μόχλευσης, επένδυσης ή αγοράς). Πρόβλεψη χρηματοοικονομικών δυσχερειών.
 2. Κόστος Κεφαλαίου
  • Κόστος (Κοινού και Προνομιακού) Μετοχικού Κεφαλαίου - Υποδείγματα του Gordon, αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και πριμ επί του κόστους ομολογίας
  • Κόστος Παρακρατηθέντων Κερδών
  • Κόστος Ομολογιών
  • Συνολικό ή Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου
  • Οριακό Κόστος Κεφαλαίου της Εταιρείας
 3. Κεφαλαιακή Διάρθρωση - Λειτουργικός και Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος
  • Ξένα ή Ίδια Κεφάλαια;
  • Ανάλυση Νεκρού Σημείου
  • Ανάλυση Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης και Βαθμού Μόχλευσης Εταιρείας (Λειτουργικού, Χρηματοοικονομικού και Συνολικού)
 4. Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
  • Επίδραση Δανείων στην Τιμή των Μετοχών (ή στο κόστος Κεφαλαίου)
  • Το πρόβλημα της επιλογής κεφαλαίων χρηματοδότησης
   • Προσέγγιση των καθαρών εσόδων,
   • Παραδοσιακή προσέγγιση,
   • Προσέγγιση των καθαρών λειτουργικών εσόδων,
   • Προσέγγιση των Modigliani και Miller (ΜΜ) και κερδοσκοπική αντιστάθμιση (arbitrage), Άρση των υποθέσεων ΜΜ (συνέπειες του κινδύνου πτώχευσης, του κόστους αντιπροσώπευσης, της φορολογίας), επιτόκια προεξόφλησης.
  • Επίδραση των δανειακών κεφαλαίων στα κέρδη ανά μετοχή
  • Σχεδιασμός βέλτιστης κεφαλαιακής διάρθρωσης
 5. Μερισματική Θεωρία και Πολιτική
  • Εισαγωγή στο θέμα. Ορισμός του Προβλήματος
  • Υψηλά ή Χαμηλά Μερίσματα ;
  • Επίδραση της μερισματικής πολιτικής στο μέτοχο και στην εταιρεία
  • Παράγοντες που επηρεάζουν τη μερισματική πολιτική της εταιρείας
 6. Τρόποι Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου
  • Μέσω μετρητών, κεφαλαιοποίησης υπεραξίας πάγιων στοιχείων, αποθεματικών, μερισμάτων
  • Προσαρμογή της νέας τιμής των μετοχών και της τιμής του δικαιώματος για διάφορους τρόπους αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
  • Προσαρμογή στην τιμή από διάσπαση (stock split) και από σύμπτυξη (reverse stock split) της μετοχής
 7. Κεφάλαιο κίνησης
  • Χρηματοδοτική πολιτική και ανάγκες μιας επιχείρησης
  • Συνολικό - καθαρό κεφάλαιο κίνησης και ανακύκλωση του, παράγοντες που το προσδιορίζουν
  • Λόγοι πού συμβάλουν σε υψηλό καθαρό κεφάλαιο κίνησης και λόγοι ανεπάρκειας του, κυριότερες πηγές κεφαλαίου κίνησης
  • Ρευστότητα - Αποδοτικότητα - Αβεβαιότητα
 8. Διοίκηση Αποθεμάτων
  • Παράγοντες που καθορίζουν το ύψος των αποθεμάτων πρώτων υλών, ημικατεργασμένων προϊόντων, ετοίμων προϊόντων
  • Ποσότητα Οικονομικής Παραγγελίας
  • Επιμέρους κόστη του κόστους διατήρησης των αποθεμάτων
  • Ανάλυση του κόστους αποθεμάτων με και χωρίς αποθέματα ασφαλείας
  • Αποθέματα ασφαλείας και άριστο επίπεδο τους
  • Σημείο παραγγελίας
 9. Πιστωτική Πολιτική
  • Εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων
  • Παράγοντες πιστωτικής πολιτικής
  • Εμπορική / ποσοτική έκπτωση
  • Εναλλακτικοί όροι πώλησης
  • Χαλάρωση των πιστωτικών όρων με επιμήκυνση της πιστωτικής περιόδου, με αύξηση της έκπτωσης
  • Πολιτική είσπραξης
  • Πιστωτικός κίνδυνος και στάδια αξιολόγησης του
  • Πηγές πληροφοριών και ανάλυση τους με χρήση αριθμοδεικτών
  • Αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων
 10. Διοίκηση Χρηματικών Διαθεσίμων
  • Ταμειακό πρόγραμμα ή ταμειακός προϋπολογισμός
  • Στάδια κατάρτισης του προϋπολογισμού
  • Κίνητρα για την κατοχή μετρητών (κατά την οικονομική θεωρία του Keynes)
  • Η ροή των χρηματικών διαθεσίμων
  • Εισερχόμενα και εξερχόμενα μετρητά και επιταγές
  • Άριστο επίπεδο μετρητών και άριστου ύψους των χρηματικών διαθεσίμων
 11. Διοίκηση Προσωρινών Επενδύσεων (Χρεογράφων)
  • Βασικοί λόγοι για την διατήρηση προσωρινών επενδύσεων
  • Προσωρινές ή βραχυχρόνιες επενδύσεις
  • Επισκόπηση της αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
  • Εταιρείες συλλογικών επενδύσεων
  • Ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αμοιβαίων κεφαλαίων
  • Πλεονεκτήματα που συγκεντρώνουν τα Α/Κ
  • Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.) και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους
  • Εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

Προτεινόμενη βιβλιογραφία για την ύλη του μαθήματος (κατ' αλφαβητική σειρά):

 • Αποστολόπουλος, Ι.Ν., Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοικήσεως, Εκδόσεις Σταμούλη.
 • Δράκος, Α. και Καραθανάσης, Γ. Α., Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Μπένου.
 • Επίσκοπος, Α., Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων - Επενδύσεις και Χρηματοδότηση, Εκδόσεις Σμπίλιας Το Οικονομικόν.

Από τη Γραμματεία ΛΟΧΡΗ