Κατατάξεις Πτυχιούχων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου

id: 
1899

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατατάξεις Πτυχιούχων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του Ν.4021/2013 (ΦΕΚ 268/10.12.2013, Τ.Α'), το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε Tμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, θα υποβληθούν από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2014, στις Γραμματείες των Τμημάτων, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00). Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως και δεν απαιτείται επανυποβολή τους.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα, η ύλη και η βιβλιογραφία έχουν ήδη ανακοινωθεί από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από κάθε Τμήμα ξεχωριστά.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]