Επιστολή προς όσους βρίσκονται και παραμένουν στην αίθουσα Υ (πρώην Κυλικείο)

id: 
1910

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ. 37

Προς όλους όσους βρίσκονται στην αίθουσα Υ (πρώην Κυλικείο) και παραμένουν σε αυτή, παρά τη θέληση της Υπηρεσίας.

Η αίθουσα Υ (πρώην Κυλικείο) κατασκευάστηκε για να καλύψει μέρος των έντονων αναγκών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε χώρους διδασκαλίας. Στην αίθουσα αυτή πρέπει να γίνονται τα μαθήματα ή οι εξετάσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας ή εξετάσεων του ΟΠΑ.

Στην αίθουσα μπορούν να εισέλθουν και να παραμείνουν οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα ή θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν, καθώς και οι διδάσκοντες τα μαθήματα αυτά ή οι επιτηρητές των εξετάσεων. Όσοι άλλοι έχετε εισέλθει και παραμένετε στην αίθουσα Υ, εισήλθατε παράνομα σε αυτό τον χώρο, αφού η παρουσία σας εμποδίζει τη διεξαγωγή των μαθημάτων ή των εξετάσεων, και παραμένετε στην αίθουσα παρά τη θέληση του ΟΠΑ.

Τη θέληση της υπηρεσίας να διεξαχθούν εδώ τα μαθήματα που έχουν προγραμματισθεί σας τη δηλώνω, με εντολή του Πρύτανη, ως νόμιμου εκπροσώπου του ΟΠΑ. Με την παρουσία σας εδώ προκαλείτε διακοπή της ομαλής υλοποίησης του προγράμματος διδασκαλίας και διατάραξη της λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Επί πλέον, παραμένοντας στην αίθουσα και κατά τον χρόνο που δεν έχουν προγραμματισθεί μαθήματα εμποδίζετε την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου, δεν επιτρέπετε την προετοιμασία της αίθουσας για τα επόμενα μαθήματα ή εξετάσεις και έχετε σκοπό την παρακώλυση της υπηρεσίας.

Οι πράξεις σας αυτές και η παράλειψή σας να αποχωρήσετε και να ελευθερώσετε την αίθουσα αποτελούν πράξεις παράνομες, αποτελούν ποινικό αδίκημα, που τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και ιδίως με τις διατάξεις του άρθρου 334 του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί, αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα και ζημιώνουν σοβαρά το Πανεπιστήμιο.

Γιώργος Κακούρος

Γραμματέας του ΟΠΑ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]