Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής επιτυχόντων μετεγγραφής – αδέλφια προπτ. φοιτητές – ακαδ. έτους 2018-19

   Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή  δικαιολογητικών εγγραφής επιτυχόντων μετεγγραφής – αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές – ακαδ. έτους 2018-2019

 

Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μετεγγραφής – αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές -  ακαδ. έτους 2018-2019, καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από τη Δευτέρα 26/11/2018  έως και την Παρασκευή 30/11/2018, καθημερινά 10:00-12:00, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,  δύο (2) φωτογραφίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην με αριθμ. 37818/Ζ1/05-03-2018 (Β΄862)  Υπουργική Απόφαση και την με αριθμ. 168262/Ζ1/9-10-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών. 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
1360
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 22-11-2018