Υποβολή αιτήσεων για διακοπή σπουδών

Υποβολή αιτήσεων για διακοπή σπουδών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4957/2022 (Α 141) οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, μπορούν, μετά από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματός τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία. Μετά τη  λήξη της αιτούμενης περιόδου αναστολής, ο φοιτητής/ρια επανακτά αυτόματα την φοιτητική ιδιότητα.

Η αίτηση για διακοπή σπουδών υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης (https://www.aueb.gr/el/contactsopa) πριν την έναρξη του εξαμήνου και το αργότερο μέσα στις πρώτες δέκα (10) ημέρες από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου, δηλαδή έως και τις 08.03.2024, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.

 

Υπόδειγμα αίτησης (εδώ).

Κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα παραδώσω στην Γραμματεία του Τμήματος ……………………………………………… την Ακαδημαϊκή μου ταυτότητα, όταν αυτό καταστεί δυνατό.

 

Προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για την υπαγωγή φοιτητών σε καθεστώς μερικής φοίτησης και καθορισμός διαδικασίας αναστολής/διακοπής φοίτησης

ID: 
4283

Τελευταία ενημέρωση: 01-03-2024