Υποβολή αιτήσεων για διακοπή σπουδών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4957/2022 (Α 141) οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, μπορούν, μετά από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματός τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία. Μετά τη  λήξη της αιτούμενης περιόδου αναστολής, ο φοιτητής/ρια επανακτά αυτόματα την φοιτητική ιδιότητα.

Η αίτηση για διακοπή σπουδών υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησης πριν την έναρξη του εξαμήνου και το αργότερο μέσα στις πρώτες δέκα (10) ημέρες από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου, δηλαδή έως και τις 13.10.2023, τις ημέρες και ώρες υποδοχής των Γραμματειών, δηλαδή Δευτέρα – Τετάρτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00. Υπόδειγμα αίτησης (εδώ).

Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται η παράδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στη Γραμματεία.

Προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για την υπαγωγή φοιτητών σε καθεστώς μερικής φοίτησης και καθορισμός διαδικασίας αναστολής/διακοπής φοίτησης.

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
4110

Τελευταία ενημέρωση: 03-10-2023