Υποβολή αιτήσεων για Διακοπή Σπουδών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4957/2022 (Α 141) οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, μπορούν, μετά από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματός τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

 

Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία. Μετά τη  λήξη της αιτούμενης περιόδου αναστολής, ο φοιτητής/ρια επανακτά αυτόματα την φοιτητική ιδιότητα.

 

Η αίτηση για διακοπή σπουδών υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησης έως τις 13.03.2023, τις ημέρες και ώρες υποδοχής των Γραμματειών, δηλαδή Δευτέρα – Τετάρτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00. Υπόδειγμα αίτησης (εδώ).

 

Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται η παράδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στη Γραμματεία.

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ID: 
3818
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 03-03-2023