Πρόσληψη Νομικού Συμβούλου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2018-2019
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ: κ. ΕΜΜ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 11.04.2019

Θέμα 6: Πρόσληψη Νομικού Συμβούλου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη:

 1. το ν.3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει,
 2. την ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει,
 3. την § 2 του άρθρου 43 του ν.4194/2013 (Α’ 208) «Κώδικας Δικηγόρων»,
 4. τον ν.4354/2015 (Α΄176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» όπως ισχύει,
 5. τον ν.2190/1994 (Α’ 28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης όπως ισχύει,
 6. το άρθρο 2 του π.δ.269/1973 (Α΄223) σύμφωνα με το οποίο «ως Νομικός Σύμβουλος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών προσλαμβάνεται επί εμμίσθω εντολή κατά τας ισχύουσας εκάστοτε διατάξεις του Κώδικος περί δικηγόρων, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω»,
 7. το π.δ.203/1996 (Α’ 160) «Οργανισμός Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»,
 8. την με ημερομηνία 12.06.2018 Απόφαση της 14ης συνεδρίασης της Συγκλήτου για την πλήρωση μιας κενής θέσης Νομικού Συμβούλου που προβλέπεται στον Οργανισμό του ΟΠΑ., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 20.09.2018 Απόφασή της,
 9. το με αρ. πρωτ. 181650/Ζ2/29.10.2018 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Έγκριση πίστωσης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,
 10. την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./324/39977/29.11.2018 Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, η οποία αποφασίζει και εγκρίνει την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης μίας (1)θέσης Νομικού Συμβούλου, με σχέση έμμισθης εντολής και τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΥΠΠΕΘ,
 11. την με ημερομηνία 11.12.2018 απόφαση της 5ης συνεδρίασης της Συγκλήτου, με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης Νομικού Συμβούλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
 12. την υπ΄αρ. πρωτ. 8923/13.12.2018 (ω88ψ469β4μ-γωω) Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης Νομικού Συμβούλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με σχέση έμμισθης εντολής και τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης στο Ο.Π.Α. σε βάρος του προϋπολογισμού ΥΠΠΕΘ, η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις 17.12.2018 και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στις 17.12.2018 στην κατηγορία Προκηρύξεις Λοιπών Θέσεων Εργασίας και συγκεκριμένα στη σελίδα https://www.aueb.gr/el/content/prokiryxi-gia-tin-plirosi-thesis-nomikoy-symvoyloy-toy-oikonomikoy-panepistimioy-athinon,
 13. το υπ. αρ. πρωτ. 8997/17.12.2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι η ως άνω προκήρυξη κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως μεριμνήσουν για την ανάρτησή της στους οικείους ιστότοπους,
 14. το υπ. αρ. πρωτ. 8997/17.12.2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι η ως άνω προκήρυξη κοινοποιήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως επιμεληθεί τη γνωστοποίησή της στα μέλη του και στους λοιπούς Συλλόγους,
 15. Το υπ. αρ. 30.010 φύλλο της εφημερίδας «Καθημερινή», από το οποίο προκύπτει ότι η υπ΄αριθμ.πρωτ. 8923/13.12.2018 (ω88ψ469β4μ-γωω) Προκήρυξη του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιεύτηκε στην εν λόγω εφημερίδα στις 28 Δεκεμβρίου 2018
 16. την 702/04.02.2019 απόφαση του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΣΔ6469Β4Μ-Ι8Ο), σύμφωνα με την οποία, κατ’ εφαρμογή της από 11.12.2018 απόφασης της Συγκλήτου, συγκροτήθηκε Τριμελής Επιτροπή για την εξέταση των φακέλων των υποψηφίων για την πλήρωση, με επιλογή, μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου, παρ΄ Αρείω Πάγω, με σχέση έμμισθης εντολής, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
 17. Το 735/05.02.2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή οι φάκελοι των υποψηφίων που υπέβαλλαν τις κάτωθι αιτήσεις:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 1.  

175/11.01.2019

Σπυρόπουλος Φώτιος

 1.  

229/14.01.2019

Λογγινίδης Παναγιώτης

 1.  

369/18.01.2019

Παπαδημητράκης Γεώργιος

 1.  

509/25.01.2019

Κρεμαλής Δημήτριος

 1.  

533/28.01.2019

Ξυλάκη Παναγιώτα

 1.  

535/28.01.2019

Κουτσουλέλος Απόστολος

 1.  

548/28.01.2019

Τσιρίδου Αναστασία Ινώ

 1.  

549/28.01.2019

Κοϊμτζόγλου Ιωάννης

 1.  

556/28.01.2019

Νικολόπουλος Νάσος

 1.  

567/28.01.2019

Λαϊνά Αικατερίνη

 1.  

629/31.01.2019 Ημ/νία Ταχυδρομείου 28.01.2019

Πίτσος Νικόλαος

 1.  

636/31.01.2019 Ημ/νία Ταχυδρομείου 28.01.2019

Βασιλοπούλου Αικατερίνη

 1. το 1237/20.02.2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή ο φάκελος της κ. Λεμπέση Δήμητρας που υπέβαλε την 1166/19.02.2019 αίτηση,
 2. την 1848/19.03.2019 δήλωση ανάκλησης του κ. Π. Λογγινίδη, με την οποία απέσυρε την υποψηφιότητα που είχε υποβάλει με την 229/14.01.2019 αίτησή του,
 3. τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής (1η/21.02.2019, 2η/07.03.2019, 3η/20.03.2019 και 4η/21.03.2019), με βάση τα οποία επισημαίνονται όσον αφορά την ακολουθηθείσα διαδικασία τα εξής:

α) Έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας και επ’ ακριβώς οι όροι της προκήρυξης,

β) Κατατέθηκαν δεκατρείς (13) αιτήσεις υποψηφιότητας από τις οποίες κατά την εξέταση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε ότι η μία υποβλήθηκε εκπρόθεσμα και ως εκ τούτου δεν συνεχίζει στην περαιτέρω αξιολόγηση, ενώ οι λοιπές δώδεκα (12) αιτήσεις πληρούν τα τυπικά προσόντα και κλήθηκαν σε ατομική συνέντευξη.

γ) Μετά το πέρας των ατομικών συνεντεύξεων συνδυαστικά με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα έκαστου υποψηφίου, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί στη Σύγκλητο ως καταλληλότερο για την πλήρωση της θέσης νομικού συμβούλου του Ο.Π.Α. τον κ. Ι. Κοϊμτζόγλου, δεδομένου ότι υπερέχει καταδήλως των λοιπών συνυποψήφιων του, κυρίως λόγω της πολυετούς δικηγορικής ενασχόλησής του με το δημόσιο δίκαιο. Η Επιτροπή εξαίρει επίσης, την παραλλήλως προς την άσκηση της δικηγορίας, συνεχή ενασχόλησή του με τη θεωρία του δημοσίου δικαίου με πλούσιο συγγραφικό έργο (συγγραφή επιστημονικών μελετών, άρθρων, κ.λ.π.). Από τα έγγραφα στοιχεία που προσκομίζει και από την ατομική συνέντευξη, αποδεικνύεται ότι ο κ. Ι. Κοϊμζόγλου έλαβε το πτυχίο με βαθμό «Άριστα», διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες με βαθμό «Άριστα», διαθέτει διδακτορικό τίτλο στο δημόσιο δίκαιο επίσης με βαθμό «Άριστα» και διαθέτει μεγαλύτερη επαγγελματική και συμβουλευτική εμπειρία, ειδικότερα σε ζητήματα που αφορούν στο δημόσιο δίκαιο, ενώ η επαγγελματική και δικαστική του εμπειρία είναι δεδομένη, καθόσον έχει 30,52 έτη δικηγορίας και έχει χειριστεί μεγάλο αριθμό υποθέσεων, παρεμφερών με αυτές που θα κληθεί να χειριστεί, όπως δημόσιες συμβάσεις, εκλογές μελών Δ.Ε.Π., κ.ά.,

 

και μετά από συζήτηση επί της εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής, όπως αυτή αποτυπώνεται στα σχετικά πρακτικά των συνεδριάσεών της (1η/21.02.2019, 2η/07.03.2019, 3η/20.03.2019 και 4η/21.03.2019)

αποφασίζει:

 

Α) Εγκρίνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής (1η/21.02.2019, 2η/07.03.2019, 3η/20.03.2019 και 4η/21.03.2019) ως έχουν.

Β) Αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής για πρόσληψη του υποψηφίου κ. Ιωάννη Κοϊμτζόγλου του Ελευθερίου, Δικηγόρου Παρ΄Αρείω Πάγω, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με σχέση έμμισθης εντολής, πάγια μηνιαία αντιμισθία και τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης στο ΟΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού ΥΠΠΕΘ σύμφωνα με την 8923/13.12.2018 (ΑΔΑ: ω88ψ469β4μ-γωω) Προκήρυξη του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γ) Να διαβιβαστεί δια της γραμματέως της Επιτροπής η παρούσα απόφαση, με τα Πρακτικά των συνεδριάσεων (1η/21.02.2019, 2η/07.03.2019, 3η/20.03.2019 και 4η/21.03.2019) της Τριμελούς Επιτροπής, στη Δ/νση Διοικητικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Αθήνα, 22-04-2019

Ο Πρύτανης

*

 

 

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

ID: 
1686

Τελευταία ενημέρωση: 07-05-2019