Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε στην 3η/07.10.2020 συνεδρία της, την προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων πλήρους φοίτησης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο χορηγούμενο από τη γραμματεία ή το διαδίκτυο (https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/accfin/attachments/Aitisi-Phd-LoXri.pdf), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 5, §2 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/accfin/attachments/FEK_Kanonismos%20Didaktorikon%20Spoudon_updated_May%202018.pdf).
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Τίτλο Προπτυχιακών Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
  4. Τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master’s) με αναλυτική βαθμολογία.
  5. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
  6. Αντίγραφα Διπλωματικών Εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
  7. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
  8. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων.
  9. Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.

 

Αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: postgrad_sob@aueb.gr

Πληροφορίες: 210 8203 670

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

              *                                                                                            *

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ                                                    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

    ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                                                                        ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

* Οι υπογραφές έχουν τεθεί και παραμένουν στο πρωτότυπο αρχείο του φορέα

ID: 
2553
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 18-10-2020