Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτορικών Φοιτητών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδ. έτος 2018-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτορικών Φοιτητών για το ακαδ. έτος 2018-2019

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας υπόψη τον Ν. 4485/2017 (Α’ 114) και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. (ΦΕΚ 3839/6-9-2018, τ. Β’) αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις διδακτορικών φοιτητών πλήρους φοίτησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα με βάση τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι συνεχής με καταληκτική ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2018. Οι επιβλέποντες και τα προτεινόμενα πεδία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι:

1.      Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σάνδρα Κοέν
·         Λογιστική Δημοσίου Τομέα

2.      Καθηγητής Βασίλειος Παπαδάκης
·         Στρατηγική

3.      Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής
·         Team learning, creativity and innovation
·         Organizational ambidexterity

4.      Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σαλαβού
·          Επιχειρηματικότητα
·          Κοινωνική επιχειρηματικότητα
·          Στρατηγική

5.      Καθηγητής Γεώργιος Σιώμκος
·       Customer Experience (CX) Management & Metrics

6.      Επίκουρη Καθηγήτρια Στέλλα Σπηλιώτη
·       Χρηματοοικονομική Λογιστική
·       Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων διέπονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. (ΦΕΚ 3839/6-9-2018, τ. Β’).

Με την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος συνυποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.         Έντυπο αίτησης
2.         Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
3.         Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού.
4.         Αντίγραφο Δ.Μ.Σ. και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.
5.         Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων.
6.         Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
7.         Έγγραφο στο οποίο ο υποψήφιος εξηγεί περιεκτικά το σκοπό για τον οποίο έχει αποφασίσει τη διενέργεια διδακτορικής έρευνας (statement of purpose). Ιδιαίτερα, στο έγγραφο αυτό ο υποψήφιος πρέπει να εξηγεί α) γιατί επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή, β) με ποιο τρόπο εκτιμά ότι το Τμήμα ΟΔΕ και το Π.Δ.Σ. του θα συμβάλλει στην προσπάθειά του αυτή, γ) πως οραματίζεται τον εαυτό του σε διάστημα 5 / 10 ετών και πως η λήψη του διδακτορικού μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του οράματος.
8.         Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής με το εξής ελάχιστο περιεχόμενο:
α) τον τίτλο της πρότασης και τον γενικό στόχο της προτεινόμενης έρευνας,
β) την ανάδειξη των υφιστάμενων κενών στην υπάρχουσα βιβλιογραφία που θα καλύψει η προτεινόμενη έρευνα και διατύπωση ερευνητικών ερωτήσεων ή υποθέσεων,
γ) την παράθεση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της έρευνας και ανάδειξη της σημασίας τους για την έρευνα και την πράξη.
Το προσχέδιο της ερευνητικής πρότασης θα πρέπει να καταδεικνύει την κατ’ αρχήν ικανότητα του υποψήφιου για δομημένη ακαδημαϊκή σκέψη (διερεύνηση ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, γνώση σχετικών ακαδημαϊκών περιοδικών, διατύπωση μεθοδολογίας έρευνας και σχετικών ερευνητικών υποθέσεων, γνώση τεχνικών έρευνας).
9. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική.
10. Αντίγραφα εργασιών που ενδεχομένως έχει εκπονήσει ο υποψήφιος σε προηγούμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 2ος όροφος, Γραφείο 206, τηλ. 210-8203 874, Τρίτη και Τετάρτη 11:00-13:00 και Πέμπτη 14:00-16:00 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018.

 

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2018

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ο.Δ.Ε.

Ο Πρύτανης

                                       *

 

                                          *

Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραμάνης

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

 

 

 

 

 

 

 

* Οι υπογραφές υπάρχουν στο πρωτότυπο το οποίο βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας.

 

 

ID: 
1340
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 13-11-2018