Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Πληροφορίες : ΦΛΩΡΑ ΣΙΓΟΥΡΟΥ

Τηλέφωνο: 210 8203303

email: fsigourou@aueb.gr

Αθήνα : 26-07-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 4215

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

σύμφωνα με την παρ. 7 του αρ. 29 του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 20.07.2022 απόφαση της 14ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7 του αρ. 29 του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με σύμβαση ανάθεσης έργου, για τη συνδιδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι» του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, για το Χειμερινό Εξάμηνο (Α’) του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Οικονομικών Επιστημών. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη διδακτικά εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ως άνω μαθήματος. Τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά ή υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, κατόπιν ραντεβού και μέχρι την Τρίτη, 23 Αυγούστου 2022:

α) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

β) βιογραφικό σημείωμα,

γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),

δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται,

ε) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Τα βιογραφικά σημειώματα να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: econ@aueb.gr

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Ο Πρύτανης

*

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο

που τηρείται στην Υπηρεσία

 

ID: 
3553

Τελευταία ενημέρωση: 27-07-2022