Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

Πληρ. Β Γεωργαντά

Τηλ. 210-8203 223

E-mail: flesxi@aueb.gr, venetia@aueb.gr

Αθήνα, 11/12/2018

Αρ. Πρωτ. 585

ΠΡΟΣ:

Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να εξετάσουμε την πιθανότητα προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

 

Η Φοιτητική Λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να εξετάσει την πιθανότητα προμήθειας α) τρία (3) υποπόδια γραφείου αυτορυθμιζόμενα, ανατομικά, ορθοπεδικά, εργονομικά, θερμομονωτικά με αντιολισθητική επιφάνεια, αντιολισθητικά πέλματα και πλαστικό ανθεκτικό δάπεδο, β) μια (1) καρέκλα τροχήλατη εργασίας, με ψηλή πλάτη ενσωματωμένη με την έδρα, μπράτσα, ρύθμιση ύψους με αμορτισέρ και ρύθμιση relax και επένδυση από δερματίνη ή ύφασμα, χρώματος επιλογής της Φοιτητικής Λέσχης, γ) μια (1) μικρή σκάλα με τρία σκαλιά (σκαλοσκαμπό) κατασκευασμένη από αλουμίνιο, διαστάσεις σκαλοπατιών 25cmX35cm, απαραίτητων για την κάλυψη των αναγκών της, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη, εντύπως (ταχ. δ/νση: Φοιτητική Λέσχη Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 104 34), ή με φαξ (αριθμός φαξ: 2108223360) ή email σε μορφή PDF (e-mail: flesxi@aueb.gr, venetia@aueb.gr), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Χρόνος ισχύος προσφοράς : εξήντα (60) ημέρες.

Χρόνος παράδοσης: τρεις (3) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον προμηθευτή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (403,23 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή στο σύνολο των ειδών, όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α

CPV

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

39113700-4-[Υποπόδια]

Υποπόδιο γραφείου αυτορυθμιζόμενο, ανατομικό, ορθοπεδικό, εργονομικό, θερμομονωτικό με αντιολισθητική επιφάνεια, αντιολισθητικά πέλματα και πλαστικό ανθεκτικό δάπεδο.

3 τμχ

50,00 €

150,00 €

 

2

39112000-0-[Καρέκλες]

Καρέκλα τροχήλατη εργασίας, με ψηλή πλάτη ενσωματωμένη με την έδρα, μπράτσα, ρύθμιση ύψους με αμορτισέρ και ρύθμιση relax και επένδυση από δερματίνη ή ύφασμα, χρώματος επιλογής της Φοιτητικής Λέσχης

1 τμχ

183,23 €

183,23 €

 

3

44423200-3-[Σκάλες]

Μικρή σκάλα με τρία σκαλιά (σκαλοσκαμπό) κατασκευασμένη από αλουμίνιο, διαστάσεις σκαλοπατιών 25cmX35cm

1 τμχ

70,00 €

70,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ

403,23 €

 

 

Η προσφορά και η τιμολόγηση να γίνουν σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα και δεν μπορεί να είναι τμηματική.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανάθεση οφείλει να προσκομίσει α) απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία της κοινοποίησης της ανάθεσης από το Πανεπιστήμιο, β) φορολογική ενημερότητα σε ισχύ και γ)  ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

Η ανάθεση θα γίνει σε ένα προμηθευτή.

Ο Πρόεδρος

του Δ.Σ Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπλαβούκος

ID: 
1413

Τελευταία ενημέρωση: 11-12-2018