Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

Πληρ. Β. Γεωργαντά                                                                      

Τηλ. 2108203223                                                                              

E-mail flesxi@aueb.gr, venetia@aueb.gr

Αθήνα, 11/12/2018

Αρ. Πρωτ.  584

ΠΡΟΣ

Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να εξετάσουμε την πιθανότητα προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

Η Φοιτητική Λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να εξετάσει την πιθανότητα προμήθειας α) 25 τεμάχια, στυλό BIC Διαρκείας Cristal Μπλε, β) 10 τεμάχια, λευκά χαρτάκια σημειώσεων 90X90mm (φύλλα ανά μπλοκ 500), γ) 10 τεμάχια, αυτοκόλλητα χαρτάκια 76Χ76 mm, δ) 4 τεμάχια, θήκη με κάλυμμα για αρχειοθέτηση καρτών διαστάσεων 8Χ11,5 εκ, χωρητικότητας τουλάχιστον 500 καρτών έκαστη, ε) 1 συσκευασία των 100 τεμαχίων, ζελατίνες Α4 με τρύπες "πάνω" άνοιγμα γυαλιστερή, στ) 20 τεμάχια, μολύβι με γόμα μαύρο HB faber castell, ζ) 2 τεμάχια, συρραπτικό χειρός Roma Maestri Primula 12 24/6, η) 2 τεμάχια, συρραπτικό χειρός Roma Maestri Parva Jolly No.64, απαραίτητων για τις ανάγκες λειτουργίας της, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη, εντύπως (ταχ. δ/νση: Φοιτητική Λέσχη Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 104 34), ή με φαξ (αριθμός φαξ: 2108223360) ή email σε μορφή PDF (e-mail: flesxi@aueb.gr, venetia@aueb.gr), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

 

Χρόνος ισχύος προσφοράς : εξήντα (60) ημέρες.

 

Χρόνος παράδοσης: τρεις (3) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον προμηθευτή.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (161,29 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή στο σύνολο των ειδών, όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α

CPV

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

[30192121-5]- Στυλογράφοι διαρκείας με μπίλια

Στυλό BIC Διαρκείας Cristal Μπλε

25 τμχ

0,50 €

12,50 €

 

2

30192700-8-[Γραφική ύλη]

Λευκά χαρτάκια σημειώσεων 90X90mm (φύλλα ανά μπλοκ 500)

10 τμχ

1,00 €

10,00 €

 

3

30192700-8-[Γραφική ύλη]

Αυτοκόλλητα χαρτάκια 76Χ76 mm

10 τμχ

1,50 €

15,00 €

 

4

39132200-8-[Καρτελοθήκες]

Θήκη με κάλυμμα για αρχειοθέτηση καρτών διαστάσεων 8Χ11,5 εκ, χωρητικότητας τουλάχιστον 500 καρτών έκαστη

4 τμχ

15,00 €

60,00 €

 

5

24911000-3-[Ζελατίνες]

Ζελατίνες Α4 με τρύπες "πάνω" άνοιγμα γυαλιστερή

1 συσκευασία των 100 τμχ

3,79 €

3,79 €

 

6

30192130-1-[Μολύβια]

Μολύβι με γόμα μαύρο HB faber castell

20 τμχ

0,50 €

10,00 €

 

7

30197320-5-[Συρραπτικά]

Συρραπτικό Χειρός Roma Maestri Primula 12 24/6

2 τμχ

15,00 €

30,00 €

 

8

30197320-5-[Συρραπτικά]

Συρραπτικό Χειρός Roma Maestri Parva Jolly No.64

2 τμχ

10,00 €

20,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ

161,29 €

 

 

 

Η προσφορά και η τιμολόγηση να γίνουν σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα και δεν μπορεί να είναι τμηματική.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανάθεση οφείλει να προσκομίσει α) απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία της κοινοποίησης της ανάθεσης από το Πανεπιστήμιο, β) φορολογική ενημερότητα σε ισχύ και γ)  ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

Η ανάθεση θα γίνει σε ένα προμηθευτή.

 

Ο Πρόεδρος

του Δ.Σ Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπλαβούκος

ID: 
1412

Τελευταία ενημέρωση: 11-12-2018