Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για κατάθεση προσφορών, για την οργάνωση θεατρικών παραστάσεων στην Αθήνα για το έτος 2019

Ανακοινώνεται ότι με την με αρ. πρωτ. 1733/6/2018-2019/4.2 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ004825924, η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση θεατρικών παραστάσεων στην Αθήνα για το έτος 2019.

Θα προβεί σε επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά, με email σε μορφή PDF στο flesxi@aueb.gr  ή με fax στο 210-8223 360 ή εντύπως στη ταχ. δ/νση: Φοιτητική Λέσχη Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 104 34.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 219.

ID: 
1667

Τελευταία ενημέρωση: 19-04-2019