Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για την οργάνωση εκδήλωσης αγώνων αντιλογίας – debate, για το χρονικό διάστημα 4-10 Αυγούστου 2019, στην Αθήνα

Ανακοινώνεται ότι με την με αρ. πρωτ. 1733/6/2018-2019/4.1 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ004816488, η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση αγώνων αντιλογίας – debate, για το χρονικό διάστημα 4-10 Αυγούστου 2019, στην Αθήνα.  Θα προβεί σε επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά, με email σε μορφή PDF στο flesxi@aueb.gr  ή με fax στο 210 8223 360 ή εντύπως στη ταχ. δ/νση: Φοιτητική Λέσχη Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 104 34 .

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 219.

ID: 
1665

Τελευταία ενημέρωση: 19-04-2019