Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2019-20

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση έως τις 30/06/2019.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

1. Οι υποψήφιοι φοιτητές των διδακτορικών προγραμμάτων πρέπει να έχουν τα εξής κατ΄ελάχιστον τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι.( Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) Της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι.της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.4485/2017.

2. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου επιστημονική δημοσίευση ή ευρεσιτεχνία), και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

Τα προτεινόμενα πεδία έρευνας που οι υποψήφιοι φοιτητές των διδακτορικών προγραμμάτων ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή, εμφανίζονται παρακάτω:

 1. Στρατηγική των Επιχειρήσεων
 2. Στρατηγική
 3. Διαδικασία λήψης απόφασης για την επιλογή πολιτικής συμπεριφοράς στους οργανισμούς
 4. Ο ρόλος της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην ηγεσία
 5. Επιχειρηματικότητα
 6. Κοινωνική επιχειρηματικότητα
 7. Επιχειρηματικά μοντέλα
 8. Διεθνείς επιχειρήσεις
 9. Team learning, creativity and innovation
 10. Knowledge sharing structures, collaborative networks and firm performance
 11. Organizational ambidexterity and management of organizational tensions and paradoxes
 12. Εμπορικές ρυθμίσεις σε θέματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων
 13. Συμπεριφορική επίδραση στην αποτίμηση μετοχών
 14. Cognitions, personality traits, emotional cycles and firm performance
 15. Artificial Intelligence Technologies and Business Performance
 16. Robotic Process Automation and Productivity
 17. Business Model Innovation and Digital Platform

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεν που υπάγεται το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
 3. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού.
 4. Αντίγραφο Δ.Μ.Σ. και αναλυτική βαθμολογία καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού.
 5. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων
 6. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 7. Έγγραφο στο οποίο ο υποψήφιος εξηγεί περικτικά το σκοπό για τον οποίο έχει αποφασίσει τη διενέργειαδιδακτορικής έρευνας (statement of purpose).Ιδιαίτερα, στο έγγραφο αυτό ο υποψήφιος πρέπει να εξηγεί α)γιατί επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή, β)με ποιο τρόπο εκτιμά ότι το Τμήμα ΟΔΕ και το Π.Δ.Σ. του θα συμβάλλει στην προσπάθειά του αυτή, γ) πως οραματίζεται τον εαυτό του σε διάστημα 5/10 ετών  και πως η λήψη του διδακτορικού μπορεί να συμβάλει στη επίτευξη αυτού του οράματος.
 8.  Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής με το εξής ελάχιστο περιεχόμενο: α)τον γενικό στόχο της προτεινόμενης έρευνας, β) την ανάδειξη των υφιστάμενων κενών στην υπάρχουσα βιβλιογραφία που θα καλύψει η προτεινόμενη έρευνα και διατύπωση ερευνητικών ερωτήσεων ή υποθέσεων, γ)την παράθεση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της έρευνας και ανάδειξη της σημασίας τους για την έρευνα και την πράξη.
 9. Το προσχέδιο της ερευνητικής πρότασης θα πρέπει να καταδεικνύει την κατ΄αρχήν ικανότητα του υποψήφιου για δομημένη ακαδημαϊκή σκέψη (διερεύνηση ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, γνώση σχετικών ακαδημαϊκών περιοδικών, διατύπωση μεθοδολογίας έρευνας και σχετικών ερευνητικών υποθέσεων, γνώση τεχνικών έρευνας).
 10. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική
 11. Αντίγραφα εργασιών που ενδεχομένως έχει εκπονήσει ο υποψήφιος σε προηγούμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 12. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου).

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει τριμελή επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων διδακτόρων ανά κατηγορία αιτήσεων .

Η τριμελής επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη.

Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος/α πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός/η, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον /την υποψήφιο/α.

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορριπτει αιτιολογημάνα την αίτησή του/της υποψηφίου/ας. Στη σχετική απόφαση λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων και η συνάφεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, από πλευράς γνωστικού αντικειμένου και επιστημονικής μεθοδολογίας, με το προτεινόμενο θέμα διδακτορικής διατριβής. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών, αναρτώνται από την Γραμματεία του τμήματος στον διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα .

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 7ος όροφος, γραφείο 705.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: evboucouvala@aueb.gr

Πληροφορίες: τηλ. 210-8203 614, 210-8203 670

 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2019

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

*

Κωνσταντίνος Καραμάνης

Καθηγητής

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ

*

Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

Καθηγητής

 

 

 

*Οι υπογραφές έχουν τεθεί και υπάρχουν στο πρωτότυπο αρχείο του φορέα

ID: 
1745
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 05-06-2019