Προμήθεια (δημιουργία και εκτύπωση) έντυπου υλικού (φακέλων αλληλογραφίας, επιστολόχαρτων, καρτελών βαθμολογίας φοιτητών και φακέλων φοιτητών με έλασμα) για τις ανάγκες του ΟΠΑ

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 3455/23-07-2021 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21REQ008973574, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για τη «Προμήθεια (δημιουργία και εκτύπωση) έντυπου υλικού (φακέλων αλληλογραφίας, επιστολόχαρτων, καρτελών βαθμολογίας φοιτητών και φακέλων φοιτητών με έλασμα) για τις ανάγκες του ΟΠΑ», μετά την κατάθεση προσφορών.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφοράς απαιτείται επίσκεψη στο Τμήμα Επιμελητείας για να λάβουν γνώση των λογοτύπων του ΟΠΑ και των pantone, καθώς και των διαθέσιμων δειγμάτων ως προς το χαρτί, βάρος αυτού κλπ.
Πληροφορίες : Παλαιοπάνου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2108203214

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Τμήματος Επιμελητείας :  210-8203 284, -282, -214,-215

ID: 
3102
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 26-07-2021