Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική με Έμφαση στη Δειγματοληψία»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ3525
                                Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 7570/22.11.2017
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Στο ΦΕΚ 1148/15.11.2017 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθμ. 7082/02.11.2017 προκήρυξη της παρακάτω θέσης καθηγητή για το Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική με Έμφαση στη Δειγματοληψία».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 22 Ιανουαρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής, τηλ. 210-8203 111-113, e-mail: stat@aueb.gr.
 
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
*
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής
 
*Η υπογραφή του Πρύτανη έχει τεθεί στο πρωτότυπο
 
ID: 
539