Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Πληροφορικής

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

 

Το Tμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:

 1. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Τεχνικές Δοκιμής Λογισμικού (Software Testing Techniques)". Επιβλέπων Καθηγητής κ. Νικολαός Μαλεύρης, τηλ. 210-8203 126, email: ngm@aueb.gr
 2. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο  "Οικονομικοί μηχανισμοί για δίκτυα που εξυπηρετούν υπηρεσίες 5G" Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Δ. Σταμούλης τηλ. 210-8203 549, email: gstamoul@aueb.gr
 3. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Πολιτικές διαχείρισης ζήτησης σε ευφυή ενεργειακά πλέγματα" Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Δ. Σταμούλης τηλ. 210-8203 549, email: gstamoul@aueb.gr
 4. Μια (1) θέση, επ' αμοιβή, στο γνωστικό αντικείμενο "Large scale Data integration and knowledge graph construction" Επιβλέπων Καθηγητής: Βασίλειος Βασσάλος τηλ. 210-8203 549, email: vassalos@aueb.gr
 5. Μια (1) θέση, επ' αμοιβή, στο γνωστικό αντικείμενο "Database  and Machine learning integration" Επιβλέπων Καθηγητής: Βασίλειος Βασσάλος τηλ. 210-8203 124, email: vassalos@aueb.gr

 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Nα καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, αυτοί θα πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Να καταθέσουν αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο και αναλυτική βαθμολογία του μεταπτυχιακού τους.
 3. Να καταθέσουν πιστοποιητικό γνώσης μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής.
 4. Να καταθέσουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 5. Έκθεση ιεραρχημένων ενδιαφερόντων.
 6. Να επιλέξουν αντικείμενο διδακτορικής διατριβής από την περιοχή που έχει προκηρυχθεί.
 7. Αντίγραφα εργασιών, εκθέσεων κ.λπ. (αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο kokkini@aueb.gr)
 8. Να αποστείλουν απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές.

 

Η επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να υποβάλει τους υποψηφίους σε εξετάσεις γραπτές ή και προφορικές.

Συνεκτιμώμενα στοιχεία για την επιλογή είναι:

 1. Οι Μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο.
 2. Η βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
 3. Η εν γένει επιστημονική του δραστηριότητα (ερευνητική ή διδακτική πείρα), τυχόν δημοσιεύσεις, σεμινάρια ή μεταπτυχιακά μαθήματα, η επαγγελματική εμπειρία και ότι άλλο θετικό στοιχείο μπορεί να προσκομίσει ο υποψήφιος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος γραφείο 707) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 & Παρασκευή 11-1).

 

Οι προϋποθέσεις φοίτησης στο διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματός Πληροφορικής αναγράφονται στο αρχείο  “Κανονισμός του Τμήματος” που είναι διαθέσιμο εδώ: http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/doctoral#analytical_regulations.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο, να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203 646.

 

Αθήνα, 18 Οκτώβριου 2018

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

ID: 
1292
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 25-10-2018