Προκήρυξη θέσεων μεταδιδακτορικών ερευνητών στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρ. Πρωτ: 5584

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε στην 13η/15.7.2020 συνεδρία της να προβεί στην προκήρυξη θέσεων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών (Μ.Ε.) στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό για την πραγματοποίηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο ΟΠΑ (https://www.aueb.gr/sites/default/files/2020-6-22_Odigos-Ekponisis-PostDoc.pdf).

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή Μ.Ε. έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν άριστη γνώση μιας τουλάχιστον εκ των γλωσσών: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική, ρωσική, σερβική, κινεζική, πέραν της ελληνικής, καθώς και λειτουργική τουλάχιστον γνώση της αγγλικής.

 

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μεταδιδακτορική έρευνα καλούνται να υποβάλλουν αίτηση σε ειδικό έντυπο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από επιστολή αποδοχής επίβλεψης του/της Καθηγητή/τριας του Τμήματος, υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας ο/η ενδιαφερόμενος/η επιθυμεί να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε., καθώς και από τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

  1. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
  3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  4. Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/δημοσιευτεί από τον/την υποψήφιο/α.
  5. Δύο συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές ΑΕΙ, είτε από διδάκτορες Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  6. Πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε. σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).

 

 

Αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705.

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: postgrad_sob@aueb.gr

 

Πληροφορίες: 210 8203 670

 

 

Αθήνα, 16.07.2020

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                 *                                                                                                 *

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ                                                         ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ                                                                                        ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

* Οι υπογραφές έχουν τεθεί και παραμένουν στο πρωτότυπο αρχείο του φορέα

 

 

 

ID: 
2440
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 21-07-2020