Προκήρυξη θέσεων μεταδιδακτορικών ερευνητών στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρ. Πρωτ:877/9-5-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε στη 17η Συνέλευση του Τμήματος (2-5-2018/Ακαδ. Έτος 2017-2018) να προβεί στην προκήρυξη θέσεων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών (Μ.Ε.) στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό για την πραγματοποίηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο ΟΠΑ (http://www.aueb.gr/docs/Esoterikos-Kanonismos-Met-Ereunas-Febr16-1.pdf).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή Μ.Ε. έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν άριστη γνώση μιας τουλάχιστον εκ των γλωσσών: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική, ρωσική, σερβική, κινεζική, πέραν της ελληνικής, καθώς και λειτουργική τουλάχιστον γνώση της αγγλικής.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αίτηση σε ειδικό έντυπο (βλ. Παράρτημα Α). Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή αποδοχής επίβλεψης του/της Καθηγητή/τριας του Τμήματος, υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας θα εκπονηθεί η Μ.Ε. Με την αίτηση θα συνυποβάλλονται τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 4. Κατάλογος των επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/δημοσιευτεί από τον/την υποψήφιο/α.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές ΑΕΙ, είτε από διδάκτορες Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 6. Πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε. σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (βλ. Παράρτημα Β).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, κεντρικό κτήριο ΟΠΑ, ισόγειο πτέρυγας Αντωνιάδου, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34, (Δευτέρα, Τετάρτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00), έως και την Παρασκευή 15/6/2018.

Αθήνα, 9/5/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ*      

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Καθηγήτρια

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που υπάρχει στο αρχείο του τμήματος

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Προς το 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα:.........

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο Ημερ. Γέννησης:
Όνομα πατρός: Αρ. Αστυν. Ταυτότητας:
Διεύθυνση κατοικίας: Τηλέφωνο:
e-mail:

 

2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Α.Ε.Ι. Τμήμα Ημερομηνία κτήσης διδακτορικού διπλώματος Βαθμός
       
       

 

3. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ / ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 

4. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Είδος εργασίας Τίτλος Επιβλέπων Βαθμός
       
       

 

5. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 

6. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Ημ/νία Κτήσης Πιτοποιητικού Γλωσσομάθειας Βαθμός
     
     
     

 

7. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 

Συνημμένα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης από ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Συστατική επιστολή από μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητή αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, κατόχου Δ.Δ.
 • Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί
 • Πρόταση εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας σύμφωνα με το υπόδειγμ
 • α

 

Αθήνα, .../.../...

...Αιτ...

Υπογραφή...................

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Υπόδειγμα Πρότασης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Προς το 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα:...........

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ονοματεπώνυμο:                                              
Τίτλος Μ.Ε.:  
Προτεινόμενος Επιβλέπων:  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

(ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ της προτεινόμενης Έρευνας)

1. Ανασκόπηση ερευνητικής περιοχής

2. Αντικείμενο έρευνας και στόχοι

3. Θεματική περιοχή / ές

4. Χρονοδιάγραμμα

5. Λέξεις - κλειδιά (από 2 έως 5)

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1. Διευκρινίστε σε τι ακριβώς έγκειται η σημασία / χρησιμότητα και η πρωτοτυπία της προτεινόμενης έρευνας (300-400 λέξεις):

2. Εξηγείστε τους βασικούς στόχους και υποθέσεις της προτεινόμενης έρευνας (200-400 λέξεις):

3. Διευκρινίστε την ερευνητική μεθοδολογία που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε. Δικαιολογήστε την καταλληλότητά της για τους στόχους / υποθέσεις της προτεινόμενης έρευνας (300-400 λέξεις):

4. Προσδιορίστε την προβλεπόμενη διάρκεια των βασικών εργασιών / σταδίων εκπόνησης της έρευνας, όπως βιβλιογραφική ανασκόπηση, συλλογή και επεξεργασία ερευνητικού υλικού, διεξαγωγή πειραμάτων ή σεναρίων, σχεδιασμός λογισμικού, υποβολή αναλυτικού πλάνου συγγραφής, συγγραφή των κεφαλαίων / μερών (300-600 λέξεις). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δωρεάν διαθέσιμο στο διαδίκτυο project time line schedule:

5. Διευκρινίστε τον βαθμό ωριμότητας της προτεινόμενης έρευνας (λ.χ. προηγούμενες σχετικές επιστημονικές εργασίες/έρευνες/εφαρμογές ή επαγγελματικές δραστηριότητες εφόσον υπάρχουν) (200-400 λέξεις):

6. Διευκρινίστε τη συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το γνωστικό αντικείμενο και το συνολικό ακαδημαϊκό (ερευνητικό/συγγραφικό/διδακτικό) έργο του επιβλέποντος (100-300 λέξεις):

 

Βεβαιώνω ότι έχω λάβει γνώση και εγκρίνω την ανωτέρω πρόταση μεταδιδακτορικής έρευνας.

 

Αθήνα, .../.../...

Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα
Προτεινόμενου Επιβλέποντα
Υπογραφή             
   

 

 

ID: 
944

Τελευταία ενημέρωση: 09-05-2018