Προκήρυξη θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2021 ‐ 2022

Το  Τμήμα  Μάρκετινγκ  και  Επικοινωνίας,  της  Σχολής  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  του  Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  ανακοινώνει  την  έναρξη  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  εκπόνηση  Διδακτορικής  Διατριβής  και  καλεί  τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση έως την 1/11/2021.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος είναι  τρία  (3)  πλήρη  ημερολογιακά  έτη  από  την  ημερομηνία  ορισμού  της  τριμελούς  συμβουλευτικής επιτροπής. Για  την  απόκτηση  Διδακτορικού  Διπλώματος,  υποψηφιότητα  μπορούν  να  υποβάλουν  κάτοχοι  Μεταπτυχιακού  Τίτλου  Σπουδών  της  ημεδαπής  ή  ομοταγών, αναγνωρισμένων  ιδρυμάτων  της  αλλοδαπής,  οι  οποίοι/ες  ενδιαφέρονται  να  εκπονήσουν  Διδακτορική  Διατριβή  σε  προτεινόμενα  πεδία  έρευνας,  όπως  εμφανίζονται παρακάτω:

1. Αλλαγές στον Εργασιακό Χώρο  

2. Ανάλυση και Σχεδιασμός Δικτύων Εφοδιασμού  

3. Αρχιτεκτονική των Επιλογών και Συμπεριφορά Καταναλωτή  

4. Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ  

5. Διαφήμιση και Επικοινωνία  

6. Διεθνές Μάρκετινγκ  

7. Διοίκηση Ποικιλίας στον Κλάδο του Λιανικού Εμπορίου  

8. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Πράσινο Μάρκετινγκ  

9. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη (μετα)Covid Εποχή  

10. Εταιρική Υπευθυνότητα με Έμφαση σε Θέματα Φύλου

11. Επιχειρησιακή Αναλυτική και Εφαρμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη  

12. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία  

13. Επιχειρηματικότητα στο Διαδίκτυο  

14. Θέματα Φύλου σε Οργανισμούς Έντασης Γνώσης  

15. Καταγραφή, Μέτρηση και Διαχείριση Εμπειρίας Πελάτη  

16. Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών  

17. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών  

18. Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά  

19. Οργανωσιακή Σιωπή  

20. Πολυ‐καναλικό Μάρκετινγκ  

21. Συμπεριφορά  Καταναλωτή  στα  Ψηφιακά  Μέσα  και  Ενέργειες  Μάρκετινγκ, αποτελεσματικότητα των μέσων και ενεργειών αυτών  

22. Συλλογή, Ανάλυση και Χρήση Δεδομένων από τον Παγκόσμιο Ιστό  

23. Σχεδίαση Διαδικτυακών Ιστοχώρων και Εμπειρία Χρήστη  

24. Τιμολόγηση  

25. Φύλο και Διαθεματικότητα

26. Φύλο και Ηγεσία

27. Ψηφιακός Μετασχηματισμός  

28. Ψυχική Ανθεκτικότητα και Συμπεριφορά Καταναλωτή

29. Ψυχολογία του Καταναλωτή  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση  υποψηφιότητας (διατίθεται  στη  Γραμματεία  Μεταπτυχιακών  και  Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

3. Αντίγραφο Πτυχίου και Αναλυτική Βαθμολογία.

4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος και Αναλυτική Βαθμολογία.

5. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2/Γ2.

6. Τουλάχιστον  δύο  εμπιστευτικές  συστατικές  επιστολές  από  μέλη  Δ.Ε.Π.  Οι  συστατικές  επιστολές  από  πανεπιστημιακούς  ελληνικών  ή  αλλοδαπών ιδρυμάτων θα πρέπει να σχολιάζουν την ακαδημαϊκή ποιότητα του υποψηφίου.

7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου).

8. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις, μονογραφίες, κλπ.

9. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων.

10. Προσχέδιο  της  προτεινόμενης  διδακτορικής  διατριβής,  το  οποίο  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει απαραιτήτως . i. Τον τίτλο του προτεινόμενου θέματος της διατριβής. ii.Περιγραφή του προτεινόμενου θέματος διδακτορικής διατριβής. iii. Περιγραφή  του  σκοπού  της  διδακτορικής  διατριβής  καθώς  και  των  επιμέρους  στόχων  (των  βασικών  ερευνητικών  ερωτημάτων  ή  προβλημάτων  στα  οποία  θα  απαντήσει,  ή  και  των  ειδικότερων  υποθέσεων τις οποίες θα υποβάλλει σε έλεγχο). iv. Εκτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. v.Πρόταση της ερευνητικής μεθοδολογίας που πρόκειται να ακολουθηθεί. 3 vi. Στοιχεία πρωτοτυπίας του προτεινόμενου θέματος. vii. Ενδεικτική βιβλιογραφία.

11. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει το επιστημονικό και ερευνητικό προφίλ του/της  υποψηφίου/ας.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους τίτλο σπουδών από την αλλοδαπή, οφείλουν  να  καταθέσουν  πιστοποιητικό  αναγνώρισης  της  ισοτιμίας  του  από  τον  ΔΟΑΤΑΠ (http://www.doatap.gr).

Η σύνταξη του Προσχεδίου της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής με τη μορφή  και το περιεχόμενο που αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί απαραίτητα προϋπόθεση  για την αποδοχή της πρότασης εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Για το λόγο  αυτό,  θα  πρέπει  οι  υποψήφιοι  να  επικοινωνήσουν  πρώτα  με  τον  προτεινόμενο  υπεύθυνο καθηγητή του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. 

Για περισσότερες  πληροφορίες  για  το  ακαδημαϊκό  προσωπικό  του  Τμήματος  Μάρκετινγκ  και  Επικοινωνίας,  οι  υποψήφιοι  θα  πρέπει  να  επισκεφθούν  το  σύνδεσμο  https://www.dept.aueb.gr/el/mbc_dep),  από  τον  οποίο  δύνανται  να  ενημερωθούν  για τα επιστημονικά ενδιαφέρονται των μελών Δ.Ε.Π.  

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν:   α) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση e‐mail eskevi@aueb.gr, και  β) εγγράφως, με αποστολή απλού  ταχυδρομείου, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών  και  Διδακτορικών  Σπουδών  της  Σχολής  Διοίκησης  Επιχειρήσεων,  του  Οικονομικού  Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 7ος όροφος, γραφείο 705.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στο  τηλ.: 210 8203 622  ή  και  στον  Κανονισμό  Διδακτορικών  Σπουδών  του  Τμήματος  Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας.

 

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος του Τμήματος                                                     Ο Πρύτανης 

          *                                                                                            *

Καθηγητής Σέργιος Δημητριάδης                              Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

* Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένουν στο αρχείο του φορέα

ID: 
3149
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 01-10-2021