Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Πληροφορικής

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

 

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:

 1. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης Στην Επεξεργασία Δεδομένων” Επιβλέπων Καθηγήτης κ. Βασίλειος Βασσαλος, email: vassalos@aueb.gr
 2. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ολοκλήρωση Δεδομένων Με Έμφαση Σε Ενοποίηση Οντοτήτων Και Σχημάτων» Επιβλέπων Καθηγήτης κ. Βασίλειος Βασσαλος, email: vassalos@aueb.gr
 3. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Distributed Trust and Self-Sovereign Identities” με δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης μέσω ερευνητικών προγραμμάτων. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος Πολυζος, email:polyzos@aueb.gr
 4. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Δοκιμής Λογισμικού (Software Testing Techniques)». Επιβλέπων Καθηγητής κ. Νικολαός Μαλεύρης, email: ngm@aueb.gr

 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Na καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, αυτοί θα πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Να καταθέσουν αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο και αναλυτική βαθμολογία του μεταπτυχιακού τους.
 3. Να καταθέσουν πιστοποιητικό γνώσης καλής γνώσης Αγγλικών.
 4. Να καταθέσουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 5. Έκθεση ιεραρχημένων ενδιαφερόντων.
 6. Να επιλέξουν αντικείμενο διδακτορικής διατριβής από την περιοχή που έχει προκηρυχθεί.
 7. Αντίγραφα εργασιών, εκθέσεων κ.λπ. (αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο kokkini@aueb.gr )
 8. Να αποστείλουν απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές.

Η επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να υποβάλει τους υποψηφίους σε εξετάσεις γραπτές ή και προφορικές.

Συνεκτιμώμενα στοιχεία για την επιλογή είναι:

 1. Οι Μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο.
 2. Η βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
 3. Η εν γένει επιστημονική του δραστηριότητα (ερευνητική ή διδακτική πείρα), τυχόν δημοσιεύσεις, σεμινάρια ή μεταπτυχιακά μαθήματα, η επαγγελματική εμπειρία και ότι άλλο θετικό στοιχείο μπορεί να προσκομίσει ο υποψήφιος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο email: kokkini@aueb.gr) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Τρίτη 26 Μαΐου 2020.

Οι προϋποθέσεις φοίτησης στο διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματός Πληροφορικής αναγράφονται στο Κανονισμός του Τμήματος που είναι διαθέσιμος εδώ: http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/doctoral#analytical_regulations

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203 646. 

 

Αθήνα, 28 Απριλίου 2020

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

*

 

*

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΕΥΡΗΣ

 

* Το πρωτότυπο με τις υπογραφές βρίσκεται στο αρχείο της γραμματείας

ID: 
2280
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 05-05-2020