Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας 3ου κύκλου για το ακαδ. έτος 2021-22 του ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής (MSc in Finance and Banking) προσφέρει μεταπτυχιακού επιπέδου ειδίκευση και απευθύνεται σε νέους απόφοιτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ,  καθώς και σε στελέχη τραπεζών και επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στους βασικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης για κάλυψη αναγκών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

 

Στα πλαίσια του προγράμματος λειτουργούν δύο τμήματα σπουδών:

  • Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time) έχει διάρκεια τρία (3) εξάμηνα και τα μαθήματα είναι πρωινά ή/και απογευματινά.
  • Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) έχει διάρκεια τέσσερα (4) εξάμηνα και τα μαθήματα είναι απογευματινά.

 

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ ορίζονται σε 5.400€ για το πλήρους φοίτησης πρόγραμμα και 7.000€ για το μερικής φοίτησης πρόγραμμα.

(Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρ. διεύθυνση http://dept.aueb.gr/financeandbanking).

 

  • Περίοδος αποδοχής αιτήσεων 3ου κύκλου: από 20/8/2021 έως 15/9/2021

 

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

 https://e-graduate.applications.aueb.gr/

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο

2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών Προγραμμάτων, το ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

3. να επιλέξετε τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης

4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης

5. να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή».

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση συμπληρωμένη ηλεκτρονικά [https://e-graduate.applications.aueb.gr] με πρόσφατη φωτογραφία (1) τύπου διαβατηρίου
  2. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. [Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.]
  3. Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2, όλα τα αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ). [Οι υποψήφιοι που δεν έχουν το ανωτέρω πιστοποιητικό, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους στο Πρόγραμμα γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας και της προσκόμισης του αποδεικτικού αυτού σε καθορισμένη ημερομηνία που θα τους οριστεί από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ.] 
  4. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (από Καθηγητές για το Τμήμα Πλήρους φοίτησης, ή/και Εργοδότες για το Τμήμα Μερικής φοίτησης). Οι συστατικές επιστολές θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος αιτήσεων, απευθείας από αυτόν που κάνει τη σύσταση (καθηγητής/εργοδότης).
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας [μόνο για τους υποψηφίους στο Τμήμα Μερικής Φοίτησης: βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας].
  6. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.

 

 Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

 

 

Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ:

Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο.Π.Α. 

Γραμματεία του ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική

Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 909 & 6ος όροφος, γραφείο 605,

ΤΚ 11362, Αθήνα

Πληροφορίες καθημερινά 11:00 – 17.00 τηλ. 210-8203689-625                            

email: secretariat.financeandbanking@aueb.gr

 

 

Η δια ζώσης υποβολή ή ταχυδρομική αποστολή απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. με τον υποψήφιο.

 

O Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
*

Νικόλαος Τοπάλογλου
Καθηγητής 

O Πρύτανης
*

Δημήτριος Μπουραντώνης
Καθηγητής

 

 

* Οι υπογραφές υπάρχουν στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο του φορέα.

.

 

ID: 
3110
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 30-07-2021