Προκήρυξη πλήρωσης δύο θέσεων υποψήφιων μεταδιδακτόρων του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ

 

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, κατ΄ εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού για την Πραγματοποίηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο ΟΠΑ (Απόφαση Συγκλήτου, 2η συνεδρ./11.02.2016) στo πλαίσιo της 2ης Συνέλευσης 06/11/2019 αποφάσισε την προκήρυξη δύο (2) θέσεων υποψηφίου μεταδιδακτόρα στην ακόλουθη γνωστική περιοχή:

  1. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Βαθιά Μάθηση για ροές δεδομένων και Κειμένων" Εισηγητής: Καθηγητής Μ. Βαζιργίαννης, email: mvazirg@aueb.gr
  2. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Βαθιά Μάθηση σε δεδομένα κειμένου" Εισηγητής: Καθηγητής Μ. Βαζιργίαννης, email: mvazirg@aueb.gr

Για όλες τις παραπάνω θέσεις γνωστικών αντικειμένων υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης από διεθνή και εθνικά ερευνητικά έργα.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
  3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  4. Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/ δημοσιευθεί από τον/ την υποψήφιο/α
  5. Δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές ΑΕΙ, είτε από διδάκτορες, Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  6. Πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε. (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/information#application_forms)

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/information#application_forms) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 113 62, 7ος όροφος γραφείο 707) μέχρι και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00).

Οι προϋποθέσεις φοίτησης στο μεταδιδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος Πληροφορικής αναγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος που είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/doctoral#analytical_regulations.

Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203 643.

 

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2019

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

*

 

*

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΕΥΡΗΣ

 

 

 

* Το πρωτότυπο με τις υπογραφές βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας.

 

ID: 
2010
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 29-11-2019